FA be­sluit Al­lar­dy­ce te ont­slaan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De af­fai­re rond­om Sam Al­lar­dy­ce kost hem de kop. De En­gel­se bond (FA) deel­de gis­ter­avond mee dat het be­slo­ten heeft de bonds­coach weg te stu­ren na­dat er een groot ver­haal over hem ver­scheen in de Brit­se krant The Te­le­graph. Daar­in kwam naar vo­ren dat Al­lar­dy­ce in een val van un­der­co­ver­jour­na­lis­ten was ge­trapt.

Zon­der het te we­ten be­gaf Al­lar­dy­ce zich tus­sen en­ke­le jour­na­lis­ten, die zich voor­de­den als ver­te­gen­woor­di­gers van een Azi­a­tisch con­sor­ti­um. Hij leg­de aan hen uit hoe je de re­gels van de FA kunt om­zei­len en spe­lers via ex­ter­ne par­tij­en in ei­gen be­heer kunt krij­gen. Die on­e­thi­sche han­de­lin­gen kwa­men hem op een stort­la­ding kri­tiek te staan en nu kost het hem ook zijn baan als bonds­coach. “Wat hij heeft ge­daan is on­fat­soen­lijk voor een bonds­coach van En­ge­land”, maakt de FA dui­de­lijk in een spe­ci­aal sta­te­ment. “Hij er­kent dat hij een gro­te fout heeft be­gaan en heeft zijn ex­cu­ses aan­ge­bo­den. Ech­ter, van­we­ge de ernst van de zaak heb­ben de FA en Al­lar­dy­ce na over­leg be­slo­ten zijn con­tract per di­rect te ver­nie­ti­gen. Hier is niet haas­tig over be­slo­ten, maar het is de taak van de FA om het spel te be­scher­men en het hoog­ste goed na te stre­ven”, al­dus de En­gel­se bond. Al­lar­dy­ce is nu dus weer werk­loos, slechts drie maan­den na­dat hij de baan van bonds­coach kreeg als op­vol­ger van Roy Hodg­son. Hij zat slechts één in­ter­land op de bank bij de na­ti­o­na­le ploeg en won die: op 4 sep­tem­ber ze­ge­vier­de En­ge­land in de WK-kwa­li­fi­ca­tie­reeks met 0-1 over Slo­wa­kije. Voor de ko­men­de du­els met Mal­ta (8 ok­to­ber) en Slo­ve­nië (11 ok­to­ber) zal Ga­reth South­ga­te plaats­ne­men op de bank en hij blijft daar­na ook aan voor de wed­strij­den te­gen Schot­land en Span­je. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.