Le­vel-1-cur­sus voor bad­min­ton­coa­ches

Times of Suriname - - SPORT -

BADMINTON - Voor de bad­min­ton­sport is het ein­de­lijk zo ver dat de coa­ches in op­lei­ding zit­ten voor het be­ha­len van hun le­vel-1-cer­ti­fi­caat. Dit cer­ti­fi­caat wordt door de Badminton World Fe­de­ra­ti­on uit­ge­reikt. De cur­sus duurt een week en is on­der­ver­deeld in twee ses­sies per dag. De cur­sus is op 24 sep­tem­ber van start ge­gaan en duurt tot en met 30 sep­tem­ber. Trai­ner Ri­chard Wong uit Ja­mai­ca is mo­men­teel in Su­ri­na­me om de­ze cur­sus, die af­ge­slo­ten wordt met een exa­men, te ver­zor­gen. Na­mens de Su­ri­naam­se Badminton Bond geeft Re­don Cou­lor aan dat dit een mijl­paal is voor de­ze sport in Su­ri­na­me. Het zul­len de eer­ste ge­cer­ti­fi­ceer­de bad­min­ton­coa­ches zijn in Su­ri­na­me. Er wordt nu al uit­ge­ke­ken naar een ver­volg­tra­ject.

Ook is het stre­ven om vol­gend jaar ‘Shutt­le Ti­me’ in Su­ri­na­me te in­tro­du­ce­ren. Een pro­ject dat in sa­men­wer­king met het Mi­nis­te­rie van Sport en Jeugd­za­ken en het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur uit­ge­voerd zal wor­den. Daar­bij zal de bad­min­ton­sport op scho­len ge­ïn­tro­du­ceerd wor­den. De cur­sus is ge­or­ga­ni­seerd door de Su­ri­naam­se Badminton Bond in sa­men­wer­king met het Su­ri­naams Olym­pisch Co­mi­té, In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té en de Badminton World Fe­de­ra­ti­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.