No­ti­tie­boek­je Aish­wa­rya Rai geeft in­spi­ra­tie die we no­dig heb­ben

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Aish­wa­rya Rai Bachchan gaat mo­men­teel een be­paal­de rich­ting op dank­zij een pa­gi­na uit haar no­ti­tie­boek, die door haar fan­club op Twit­ter werd ge­zet en sinds­dien is het druk op de­ze si­te

Bol­ly­wood’s ko­nin­gin Aish­wa­rya Rai Bachchan, die te­gen­woor­dig erg po­pu­lair is, dank­zij haar in­tie­me scè­nes met Ran­bir Kap­oor in de toe­kom­sti­ge film Ae Dil Hai Mus­h­kil, is zich nu aan het ont­wik­ke­len na een be­paal­de pa­gi­na uit her no­ti­tie­boek. Maar voor­dat je zegt dat het hier om een se­ri­eu­ze te­rug­kijk gaat, neem een pau­ze. Het is al­le­maal be­gon­nen met de fan­club van de ac­tri­ce, die een pa­gi­na uit haar no­ti­tie­boek op Twit­ter plaatste, en ze be­we­ren dat Aish­wa­rya het zelf heeft ge­schre­ven. Ze heb­ben een fo­to van de pa­gi­na ge­plaatst. Er stond: “Voor de­ge­ne die het niet heb­ben, Aish­wa­rya Rai Bachchan’s zelf ge­schre­ven slam­boek pa­gi­na,” en sinds­dien, is het erg druk op Twit­ter.

Het no­ti­tie­boek heeft een aan­tal vra­gen en het lijkt dat de ac­tri­ce ze vrij goed heeft be­ant­woord. De vraag over wat ze leuk vindt, de­ze we­reldicoon, die mil­joe­nen har­ten heeft ver­o­verd met haar waar­dig­heid schreef: “Waar­dig­heid! Het is zeld­zaam, dus van on­schat­ba­re waar­de!”

Op de­ze ac­tri­ce zal je tel­kens ver­liefd ra­ken ­ voor­al wan­neer je leest dat ze van het idee houdt om ver­liefd te zijn en op ie­mand valt die haar naar het licht zal lei­den, zelfs als het don­ker is.

En ze is in­der­daad ver­liefd ge­wor­den op Ab­his­hek Bachchan, van wie ge­zegd kan wor­den dat hij de fak­kel­dra­ger is van de­ze da­me. Op de pa­gi­na uit het no­ti­tie­boek staat dat Aish­wa­rya zegt dat haar ‘kracht komt door de eer­lijk­heid, lief­de en het ver­trou­wen dat dier­ba­ren voor haar heb­ben’.

Ver­der staat er op de pa­gi­na dat Aish­wa­rya’s groot­ste nood­zaak geen geld, ma­keup of po­pu­la­ri­teit is , maar een hy­gi­ë­ni­sche om­ge­ving. Al­hoe­wel, als je dacht dat het haar per­soon­lij­ke no­ti­ tie­boek­je is, heb je het mis. Het is in wer­ke­lijk­heid een ge­deel­te van het en­ter­tain­ment­boek Star­dust. Het ‘Fa­vo­rie­te Din­gen’ ge­deel­te van de­ze ma­ga­zi­ne heeft de mees­te Bol­ly­wood­ster­ren ge­ïn­ter­viewd. Op werk­ge­bied maakt Aish­wa­rya Rai Bachchan, die een te­rug­komst in de Bol­ly­wood­in­du­strie maak­te met Jaz­baa, zich klaar voor de start van Ae Dil Hai Mus­h­kil, waar­in Anus­h­ka Shar­ma en Ran­bir Kap­oor ook een rol spe­len en Fa­wad Khan een heel in­te­res­san­te rol heeft.

The film, ge­re­gis­seerd door Ka­ran Jo­har, komt op 28 oc­to­ber uit.

(The In­di­an Ex­press/fo­to: ti­me­sofin­dia.in­di­a­ti­mes.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.