Aks­hay Ku­mar prijst pol­tie­agent voor red­den van vrouw

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De ac­tri­ce die één van de pro­mi­nen­te da­mes in de Bol­ly­wood­in­du­strie was in de ja­ren 90 , zegt dat ze tij­dens haar car­ri­è­re ook moest mee­wer­ken aan lie­de­ren met vul­gai­re tek­sten. Tij­dens een dis­cus­sie over de kracht van de vrouw, sprak

Ju­hi over item­num­mers zo­als: om­trent hun re­le­van­tie. “Luis­te­ren we wel naar de tek­sten? De­ze song­tek­sten zijn ge­schre­ven door man­nen niet door vrou­wen. Moe­ten we luis­te­ren naar de­ze lie­de­ren? Moe­ten we het toe­staan?”, vroeg Ju­hi, pra­ten­de over de is­sue

van het com­mer­ci­a­li­se­ren van vrou­wen in de Hin­di film­in­du­strie. Ze wees ook een vin­ger naar de me­dia wan­neer men­sen over zul­ke lie­de­ren pra­ten, jour­na­lis­ten be­gin­n­nen te pra­ten over vrije me­nings­ui­ting en het uit­druk­ken van woor­den. “Zelfs ik moest en­ke­le van de­ze lie­de­ren zin­gen. Denk je dat ik daar­mee blij was? Toen ik op de to­nen van

mein aalu….’ dans­te, denk je dat ik het leuk vond?” zei de ac­tri­ce. Ze zei waar­om ze wel op zul­ke lie­de­ren dans­te, om­dat het een deel van haar werk was, en als eni­ge vrouw was het moei­lijk om te wei­ge­ren. Tij­dens haar

toe­spraak had Chaw­la het ook over de nood­zaak om Sans­krit te­rug te bren­gen naar de nieu­we ge­ne­ra­tie. Bol­ly­wood ster Aks­hay Ku­mar, die vaak de rol­len van een mi­li­tair en po­li­tie­agent in films heeft ge­speeld, heeft een Lona­vla po­li­tie­agent ge­pre­zen voor het red­den van een vrouw haar le­ven met zijn snel­le ac­tie.

Aks­hay plaatste een vi­deo van 21 se­con­den op zijn Twit­ter­pa­gi­na. Op de vi­deo is een vrouw te zien die rent om de trein te pak­ken en plot­se­ling uit­glijdt, maar dan komt de agent haar hel­pen.

De ac­teur schreef bij de vi­deo: “Had mijn hart let­ter­lijk in mijn mond! Een spe­ci­al groet naar agent Pa­wan Tay­de van Lon­vala po­li­tie­post voor zijn te­gen­woor­dig­heid van geest en zijn snel­le han­de­ling.”

The 49­ja­ri­ge heeft het vaak over de waar­de­ring van de goe­de da­den van wets­die­na­ren.

(Mid­day/fo­to: la­test­freehdwall­pa­pers.blogs­pot.com)

“Mun­ni Bad­nam Hui” en “Chikni Cha­me­li”

‘Jab Tak Ra­he­ga Sa­mo­se (The In­di­an Ex­press/fo­to: deskt­op­dress.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.