Bol­ly­wood re­gis­seur Ra­kesh Roshan over ru­zie tus­sen Hrithik en Kang­a­na

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Farhan Akhtar staat ge­reed om met zijn band Farhan Li­ve op te tre­den op de ko­men­de edi­tie van het En­chan­ted Val­ley Car­ni­val (EVC) mul­ti­gen­re mu­ziek en kam­peer­fes­ti­val. De ac­teur­film­ma­ker­zan­ger kijkt uit naar al­le “gek­heid die er daar te wach­ten staat”. Farhan zal met zijn band op­tre­den op het de­buut Bol­ly­wood Po­di­um tij­dens het 2 ­ daag­se fes­ti­val dat een mix van mu­ziek, avon­tuur en en­ter­tain­ment aan­biedt. Met Bol­ly­wood aan de ene kant , maakt EVC het leuk met in­ter­na­ti­o­na­le tech­no ar­ties­ten zo­als: Car­lo Lio, Je­re­my Olan­der en Stephan Bod­zin. Farhan ver­telt in een ver­kla­ring: “Ik ben zeer ver­heugd om met mijn band Farhan Li­ve op te tre­den op het En­chan­ted Val­ley Car­ni­val in de­cem­ber. Met Bol­ly­wood die voor het eerst deel­neemt aan dit fes­ti­val, ben ik zeer ver­heugd dat ik één van de eer­ste bent die dit zal mee­ma­ken. Tij­dens de 4e edi­tie be­looft EVC gro­ter en be­ter te gaan met ver­schil­len­de mu­ziek­stij­len zo­als Bol­ly­wood en in­ter­na­ti­o­na­le pop­mu­ziek. Dit fes­ti­val laat de aan­we­zi­gen de in­te­res­san­te as­pec­ten van de In­di­a­se cul­tuur er­va­ren door mid­del van kamp­vuur, schil­de­rij­en en kunst work­shops. Dit open­lucht fes­ti­val zal tus­sen de adem­be­ne­men­de lo­ca­ties van Aam­by Val­ley Air­strip op 17 en 18 de­cem­ber plaats­vin­den. (The In­di­an Ex­press/ fo­to: prweb. com en fo­to2: you­tu­be.com) Bol­ly­wood ac­teurs Hrithik Roshan en Kang­a­na Ra­naut zit­ten ver­wik­keld in een ju­ri­di­sche strijd. De ac­tri­ce claim­de in een in­ter­view dat zij een re­la­tie had met Hrithik Roshan. Dit viel niet goed bij de ac­teur en er barst­te on­li­ne en of­fli­ne een ru­zie los. Er werd met mod­der ge­sme­ten en Kang­a­na deed er al­les aan om haar ge­lijk te krij­gen. Hrithik was het zat en pre­sen­teer­de de kwes­tie voor de recht­bank. Hij hield zich op de ach­ter­grond en wil­de geen aan­dacht be­ste­den aan de kwes­tie. Ook zijn va­der hield zijn mond, tot een re­cent in­ter­view. “Hrithik is an­ders. Zelfs toen Kang­a­na leu­gens over hem ver­spreid­de koos hij er­voor om kalm te blij­ven en de eer aan zich­zelf te hou­den. Ge­loof mij, wan­neer hij er­voor kiest om de waar­heid naar bui­ten te bren­gen, dan zal ie­der­een in shock zijn”, al­dus Ra­kesh Roshan.

Op dit mo­ment werkt Hrithik aan de film Kaa­bil. (Bol­ly­wood.nl/fo­to: bu­si­nes­sof­ci­ne­ma.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.