Cre­dit Suis­se Group ken­de moei­lijk der­de kwar­taal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZÜRICH - Cre­dit Suis­se Group kamp­te in het der­de kwar­taal met aan­hou­den­de pro­ble­men en ver­wacht dui­zen­den ba­nen ex­tra te schrap­pen voor­dat het jaar voor­bij is. Dit heeft CEO Tid­ja­ne Thi­am gis­te­ren ge­zegd. Tij­dens een con­fe­ren­tie voor be­leg­gers in Lon­den, zei Thi­am dat het on­der­deel van de za­ken­bank dat zich be­zig­houdt met aan­de­len­emis­sies en aan­ver­wan­te za­ken re­la­tief wei­nig zal bij­dra­gen aan de re­sul­ta­ten in het der­de kwar­taal. In het twee­de kwar­taal was dat ook al het ge­val. Toen viel de om­zet uit de aan­de­len­bu­si­ness 10 pro­cent la­ger uit dan een jaar eer­der. De trend van la­ge­re klantac­ti­vi­teit ‘duurt voort’ in het hui­di­ge kwar­taal, zei Thi­am. Cre­dit Suis­se zal naar ver­wach­ting op 3 no­vem­ber zijn kwar­taal­cij­fers pu­bli­ce­ren. Thi­am zei dat de bank een uit­stroom ver­wacht bij zijn di­vi­sie die het ver­mo­gen van wel­ge­stel­de par­ti­cu­lie­ren be­heert. De bank snijdt de ban­den door met som­mi­ge ex­ter­ne ver­mo­gens­be­heer­ders en wil ‘al­leen de­ge­nen be­hou­den die wen­se­lijk zijn’. Eer­der zei Cre­dit Suis­se al voor dit jaar te re­ke­nen op een uit­stroom van on­ge­veer 5 mil­jard Zwit­ser­se frank aan be­heerd ver­mo­gen, als on­der­deel van de zo­ge­he­ten ‘re­gu­la­ri­se­ring’. In dat pro­ces biech­ten klan­ten aan de lo­ka­le be­las­ting­au­to­ri­tei­ten al­le te­goe­den op die zij op bank­re­ke­nin­gen van Cre­dit Suis­se heb­ben staan en niet heb­ben op­ge­ge­ven aan de fis­cus. “Ik denk dat het tot nu toe zo’n 2 mil­jard frank is”, zei Thi­am. Cre­dit Sui­se ver­wacht voor het ein­de van het jaar zo’n 1.200 ba­nen te heb­ben ge­schrapt, bo­ven­op de 4.800 ba­nen van een eer­de­re een in­grij­pen­de re­or­ga­ni­sa­tie on­der lei­ding van Thi­am. De bank wil zijn in­vest­ment bank af­slan­ken en meer fo­cus­sen op wealth ma­na­ge­ment in Azië en Zwit­ser­land.

Thi­am sug­ge­reer­de dat de trans­ac­tie­ni­veaus tus­sen klan­ten in het der­de kwar­taal mo­ge­lijk zelfs la­ger uit­val­len dan in het twee­de kwar­taal, toen de ver­ras­sen­de keu­ze van het VK om de EU te ver­la­ten tot een op­le­ving van de han­del leid­de aan het eind van ju­ni. Er was ook goed nieuws, zo­als de in­stroom van ver­mo­gen in Azië, waar Cre­dit Suis­se veel pri­va­te ban­kers heen heeft ge­stuurd. Ook wa­ren za­ken­ban­kiers van Cre­dit Suis­se be­trok­ken bij gro­te over­na­mes, zo­als die van het Zwit­ser­se Syn­gen­ta door Chi­na Na­ti­o­nal Che­mi­cal Corp.

(Beurs­dui­vel//fo­to: bu­si­nes­s­ti­mes.com.sg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.