Zor­gen bij Bank of Ja­pan over te­veel sti­mu­le­ring

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TOKIO - Het is geen mak­ke­lij­ke be­slis­sing ge­weest van de cen­tra­le bank van Ja­pan om het op­koop­pro­gram­ma uit te brei­den. Dit bleek gis­te­ren uit de no­tu­len van de laat­ste bij­een­komst van de Bank of Ja­pan.

Op 29 ju­li stem­den de be­stuurs­le­den van de cen­tra­le bank met ze­ven te­gen twee er­voor om de op­ko­pen van ETF’s te ver­ho­gen naar 6 bil­joen Ja­pan­se yen, ge­lijk aan 60 mil­jard dol­lar, per jaar om de eco­no­mie te sti­mu­le­ren. Uit de no­tu­len bleek dat een van de ze­ven voor­stan­ders zei dat het een ‘zeer moei­lij­ke be­slis­sing’ is ge­weest, van­we­ge de kans dat dit zou lei­den tot een toe­kom­sti­ge pu­blie­ke last als er ver­lie­zen voor de BOJ zou­den ont­staan. Een an­der lid die ook voor de maat­re­gel stem­de merk­te op dat het nood­za­ke­lijk is om de im­pact te over­we­gen van het ho­ge­re op­koop­pro­gram­ma op de fi­nan­ci­ë­le ge­zond­heid van de cen­tra­le bank.

Eén van de twee te­gen­stan­ders zei dat de ver­ho­ging te sterk was waar­door een toe­kom­sti­ge ver­la­ging las­ti­ger zou wor­den. Vol­gens de te­gen­stan­der zou door de maat­re­gel de vraag naar meer ver­soe­pe­ling al­leen meer toe­ne­men.

Het an­de­re be­stuurs­lid dat te­gen stem­de zei dat de uit­brei­ding tot ver­sto­rin­gen in de fi­nan­ci­ë­le mark­ten zou lei­den en het beeld zou kun­nen wek­ken dat de cen­tra­le bank aan­de­len­koer­sen be­ïn­vloedt. (Beurs­dui­vel/fo­to: the­big­secretsof­mo­ney.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.