Mo­der­ni­se­ring in­fra­struc­tuur stuwt eco­no­mie VS 1.700 ba­nen weg bij Sie­mens in Duits­land

Times of Suriname - - ECONOMIE -

WASHINGTON - De pu­blie­ke uit­ga­ven om de ver­ou­der­de in­fra­struc­tuur aan te pak­ken kun­nen een be­lang­rij­ke bij­dra­ge gaan le­ve­ren aan het sti­mu­le­ren van de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie. Dat stelt Max­well Gold, Di­rec­tor In­vest­ment Stra­te­gy van ETF Se­cu­ri­ties. Vol­gens Gold lo­pen de in­fra­struc­tuur in de VS ach­ter bij die van ont­wik­ke­len­de eco­no­mie­ën en zijn veel brug­gen, lucht­ha­ven en wa­ter­we­gen toe aan een on­der­houds­beurt. Hij wijst er op dat na ja­ren van af­ne­men­de in­ves­te­rin­gen de po­li­tie­ke- en eco­no­mi­sche be­lan­gen een ver­ho­ging van de uit­ga­ven in de in­fra­struc­tuur on­der­steu­nen.

Naast een eco­no­misch sti­mu­lans zul­len nieu­we in­ves­te­rin­gen ook de werk­ge­le­gen­heid en de vraag naar grond­stof­fen een steun in de rug kun­nen ge­ven, stelt Gold.

(De Te­le­graaf) MÜNCHEN - Het Duit­se in­du­strie­con­cern Sie­mens schrapt in de ko­men­de ja­ren tot 1700 ba­nen in Duits­land. Daar­mee valt de ba­nen­re­duc­tie uit­ein­de­lijk la­ger uit dan de 2000 ba­nen waar eer­der re­ke­ning mee werd ge­hou­den. Vol­gens Sie­mens is dat het re­sul­taat van we­ken on­der­han­de­len met ver­te­gen­woor­di­gers van werk­ne­mers. Sie­mens maak­te eer­der dit jaar be­kend het mes te wil­len zet­ten in per­so­neels­kos­ten. De maat­re­ge­len zijn vol­gens het con­cern no­dig om con­cur­re­rend te blij­ven in de moei­za­me mark­ten ener­gie, mijn­bouw en me­ta­len.

De ba­nen zul­len voor­al ver­dwij­nen bij de Duit­se di­vi­sie die gro­te in­du­stri­ë­le aan­drij­vin­gen pro­du­ceert. Vol­gens Sie­mens is dat on­der­deel sterk af­han­ke­lijk van de prijs van grond­stof­fen

De gis­te­ren aan­ge­kon­dig­de be­zui­ni­gings­ope­ra­tie moet in sep­tem­ber 2020 af­ge­rond zijn.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.