We­reld­han­del groeit op traag­ste tem­po sinds cri­sis

Times of Suriname - - ECONOMIE -

GENÈVE - De we­reld­han­del groeit dit jaar naar ver­wach­ting op het traag­ste tem­po sinds de fi­nan­ci­ë­le cri­sis. Dit zei de We­reld­han­dels­or­ga­ni­sa­tie gis­te­ren.

“De alarm­bel­len moe­ten gaan rin­ke­len door de dra­ma­ti­sche groei­ver­tra­ging van de we­reld­han­del”, zei de di­rec­teur-ge­ne­raal van de WTO Ro­ber­to Aze­ve­do. “Dit is voor­al zor­ge­lijk in de con­text van een groei­end an­ti-glo­ba­li­sa­tie sen­ti­ment. We moe­ten voor­ko­men dat dit zal lei­den tot mis­plaatst be­leid waar­door de si­tu­a­tie nog er­ger wordt; niet al­leen van­uit het per­spec­tief van de han­del maar ook voor het cre­ë­ren van ba­nen en de eco­no­mi­sche groei”, al­dus Aze­ve­do.

De WTO ver­laag­de gis­te­ren de out­look voor dit en vol­gend jaar flink. Waar in april nog werd uit­ge­gaan van een groei van de we­reld­han­del met res­pec­tie­ve­lijk 2,8 en 3,6 pro­cent, re­kent de or­ga­ni­sa­tie nu nog slechts op een groei van 1,7 pro­cent in 2016 en 1,8 pro­cent in 2017. De ver­laag­de out­look komt in re­ac­tie op een tra­ge groei van de han­del in Chi­na, Bra­zi­lië en Noor­dA­me­ri­ka in de eer­ste zes maan­den van het jaar. Uit da­ta van de WTO bleek dat de goe­de­ren­han­del in de eer­ste drie maan­den van 2016 daal­de met 1,1 pro­cent, om ver­vol­gens in de drie maan­den er­na wel weer te her­stel­len, zij het met een stij­ging van slechts 0,3 pro­cent, wat vol­gens de or­ga­ni­sa­tie een ‘klei­ner her­stel was dan ver­wacht’. Op de lan­ge­re ter­mijn groeit de we­reld­han­del meest­al an­der­half keer zo snel als de we­reld­eco­no­mie, al­dus de WTO. In de ja­ren 90 tij­dens een pe­ri­o­de van snel­le glo­ba­li­sa­tie, groei­de de we­reld­han­del twee keer zo snel als de eco­no­mi­sche out­put. Voor 2016 voor­ziet de or­ga­ni­sa­tie voor het eerst in 15 jaar ech­ter een min­der ster­ke groei van de we­reld­han­del in ver­hou­ding tot de we­reld­eco­no­mie. (Beurs­dui­vel/fo­to: the­dol­lar­bu­si­ness.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.