Nieu­we elek­tri­sche McLa­ren al­leen voor kin­de­ren

Times of Suriname - - AUTO -

Top­snel­heid

Er is een vol­le­dig elek­tri­sche ver­sie van de McLa­ren P1 ont­huld. Op­val­lend ge­noeg pro­beert het Brit­se sport­wa­gen­merk hier­mee een veel jon­ge­re doel­groep dan nor­ma­li­ter te be­rei­ken.

McLa­ren P1

In de ca­te­go­rie ‘hu­mor om te la­chen’ meldt McLa­ren: “De nieuw­ste McLa­ren P1 is vol­le­dig elek­trisch!” Het be­richt ver­volgt met de kor­te be­schrij­ving van een bu­si­ness­plan, waar­bij vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s een be­lang­rij­ke pij­ler voor het merk vor­men. De eer­ste van die soort als pro­duc­tie­au­to is ge­ba­seerd op de McLa­ren P1 en al­leen be­doeld voor klan­ten… on­der de zes jaar oud.

Na­tuur­lijk kun­nen we dit soort mar­ke­tinghu­mor wel waar­de­ren. Ze­ker om­dat het Brit­se sport­wa­gen­merk dood­leuk meldt dan ook dit elek­tri­sche speel­goed be­schikt over een cen­tra­le rij­po­si­tie, net als de le­gen­da­ri­sche McLa­ren F1. Bo­ven­dien is dit de eni­ge ma­nier om met een open P1 te rij­den – waar­mee even­tu­e­le ge­lui­den over een se­ri­eu­ze ca­bri­o­let ge­ba­seerd op de hy­per­car de kop in wor­den ge­drukt. Ver­der be­schikt het wa­gen­tje over ‘een sprint van nul tot top­snel­heid (5 ki­lo­me­ter per uur) in slechts twee se­con­den’, ‘een stop-/start-knop’ en ‘air­co’, even­als een MP3au­dio­sys­teem met po­pu­lair kin­der­lied­je. Ook zijn er drie ver­snel­lin­gen en een ach­ter­uit. Om ‘de keu­ze in het druk­ke le­ven van een zes­ja­ri­ge ge­mak­ke­lijk te ma­ken’, is de­ze vol­le­dig elek­tri­sche McLa­ren P1 er al­leen in het geel. In wer­ke­lijk­heid heet dit au­tootje trou­wens The Ri­de On McLa­ren P1, het eer­ste ge­li­cen­seer­de pro­duct van McLa­ren Au­to­mo­ti­ve. Van­af eind ok­to­ber is ‘ie te koop bij McLa­ren Au­to­mo­ti­ve­ver­koop­pun­ten.

Hoe lu­diek dit nieuws ook mag zijn, McLa­ren zet de ko­men­de ja­ren wel de­ge­lijk vol in op elek­tri­fi­ce­ring – zo­wel in de vorm van hy­bri­des als vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s. In 2020 ver­schijnt er zo een vol­le­dig nieu­we twee­zit­ter – als ‘op­vol­ger’ van de­ze een­zit­ter. (Au­to­vi­sie/fo­to: cars.mcla­ren.

press)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.