Nieu­we Jeep Com­pass

Times of Suriname - - AUTO -

Dins­dag pre­sen­teer­de Jeep in Bra­zi­lië de splin­ter­nieu­we Com­pass, die niet al­leen de hui­di­ge Com­pass, maar ook de Pa­tri­ot moet ver­van­gen. Eer­der al lek­ten er spi­o­na­ge­beel­den van de Ame­ri­kaan­se nieu­we­ling, maar van­daag heeft Jeep be­slo­ten om in Bra­zi­lië, waar de au­to on­der an­de­re van de band zal lo­pen, het doek zelf maar van de ha­gel­nieu­we Com­pass te trek­ken.

De nieu­we Com­pass ver­vangt zo­wel de Pa­tri­ot als, ui­ter­aard, de hui­di­ge uit­gaan­de ge­ne­ra­tie Com­pass. Het is een wa­re ‘we­reld­au­to’, ge­zien het feit dat de com­pac­te avon­tu­rier in meer dan 100 lan­den op de markt ver­schijnt.

Vol­gend jaar de­bu­teert de Pa­tri­ot pas op de Ame­ri­kaan­se markt. In Bra­zi­lië ver­schijnt de au­to in de ba­sis met een 166 pk sterk 2,0-li­ter flex­fu­el­blok, een mo­tor die zo­wel etha­nol als ben­zi­ne kan heb­ben, op de markt. Ook staat een 170 pk ster­ke 2,0-li­ter Mul­tijet die­sel­mo­tor op de be­stel­lijst, een uni­cum in Bra­zi­lië.

In het in­te­ri­eur zit een 8,4inch me­tend Ucon­nect mul­ti­me­dia­sys­teem. Het ge­heel oogt stuk­ken fris­ser dan het bin­nen­ste van de hui­di­ge Pa­tri­ot, een au­to die in de ba­sis al­weer in 2006 op de markt ver­scheen. Za­ken als La­ne Chan­ge Control, Adap­ti­ve Crui­se Control en Front Col­li­si­on Warning staan op de be­stel­lijst. De nieu­we Com­pass is di­rect als Trail­hawk ge­pre­sen­teerd, een rui­ge­re off-road­ver­sie die 2 cen­ti­me­ter ho­ger op zijn po­ten staat.

Voor­dat Jeep de Re­ne­ga­de op de prijs­lijst had staan, was de Pa­tri­ot de goed­koop­ste Jeep die je be­stel­len kon. In de Verenigde Staten is het duo ove­ri­gens nog al­tijd nieuw te koop. De nieu­we ge­ne­ra­tie krijgt vol­gend jaar ook Ne­der­land­se bo­dem on­der zijn wie­len.

(Bron/fo­to: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.