Down­si­ze-Fer­ra­ri denkt aan het mi­li­eu

Times of Suriname - - AUTO -

Top­snel­heid

Op­mer­ke­lijk ge­noeg stopt Fer­ra­ri een klei­ne­re, zui­ni­ge­re mo­tor in een mo­del dat al be­staat: de GTC4Lus­so. Down­si­zen, dat doen de Ita­li­a­nen met de GTC4Lus­so, de shooting bra­ke van Fer­ra­ri die vo­rig jaar ge­ïn­tro­du­ceerd werd. De­ze op­vol­ger van de FF be­schikt over een 690 pk­ster­ke V12 en het bij­zon­de­re ‘4RM’-sys­teem dat in de eer­ste vier ver­snel­lin­gen voor vier­wiel­aan­drij­ving zorgt.

De GTC4Lus­so T be­schikt over de 3,9 li­ter V8 met twee tur­bo’s uit de Ca­li­for­nia T. Die le­vert 610 pk (50 pk meer dan in de Ca­li­for­nia T) maar ook 760 Nm kop­pel - ruim zes­tig meer dan de 697 Nm van de GTC4Lus­so met V12. Bo­ven­dien gaat het ver­mo­gen in dit mo­del puur naar de ach­ter­wie­len.

De wij­zi­gin­gen in de aan­drijf­lijn zor­gen voor een ge­wichts­re­duc­tie van 80 ki­lo­gram, het to­taal komt zo uit op 1740 kg. Wel be­schikt de GTC4Lus­so T over vier­wiel­stu­ring en een ze­ven­traps au­to­ma­ti­sche ver­snel­lings­bak met dub­be­le kop­pe­ling. De top­snel­heid van de nieu­we va­ri­ant is lo­gi­scher­wijs iets la­ger dan de au­to met V12: 320 ki­lo­me­ter per uur ver­sus 345 km/h. De sprint van 0 tot 100 zou met 3,5 se­con­de slechts 0,1 min­der snel moe­ten zijn dan de be­staan­de GTC4 Lus­so. (Te­le­graaf/fo­to: top­gear.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.