Nieu­we BMW 5 Se­rie

Times of Suriname - - AUTO -

Spe­ci­fi­ca­ties:

- Com­pleet nieuw

- Lich­ter dan voor­heen, zo’n 100 kg

- Geen ge­bruik van de car­bon fi­b­re koets, zo­als BMW dat wel op de gro­te­re 7 Se­rie toe­past

- De­sign­stijl dui­de­lijk ge­ïn­spi­reerd op de 7 Se­rie, maar het ver­schil tus­sen de 5 en 7 Se­rie is gro­ter dan voor­heen - Be­ken­de mo­to­ren met vier, zes en acht ci­lin­ders. Er wordt ge­spro­ken over een drie­ci­lin­der in com­bi­na­tie met hy­bri­de­tech­niek

- De M5 be­houdt zijn V8­kracht­bron, zij het dat het blok krach­ti­ger wordt

- De nieu­we BMW 5 Se­rie is over­al op af­stand in de ga­ten te hou­den. Op­ti­o­neel is hij na­me­lijk uit­ge­rust met Re­mo­teView 3D, dat je om de au­to heen laat kij­ken met je smartpho­ne

- De se­dan bijt de spits af. De Tou­ring komt vol­gend jaar al. Ook de 5 GT krijgt een op­vol­ger, maar mo­ge­lijk als 6 GT - De 5 Se­rie krijgt een di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um. Kaar­ten voor het na­vi­ga­tie­sys­teem wor­den in te­gen­stel­ling tot Au­di en Volks­wa­gen niet in het dis­play ge­toond. BMW houdt uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen vast aan een head-up dis­play voor de in­struc­ties - Show­room­de­buut volgt be­gin 2017

- Een deel van de pro­duc­tie wordt uit­be­steed aan Mag­na Steyr in Oos­ten­rijk. Het over­gro­te deel van de pro­duc­tie heeft in Duits­land bij BMW plaats.

(Au­to­vi­sie/fo­to: bmw­blog.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.