Man vindt wes­pen­nest “gro­ter dan wijn­vat” op zol­der

Times of Suriname - - PANORAMA -

Op de zol­der van een huis in het Brit­se Pi­pe­well heb­ben pest­be­strij­ders een ko­los­saal wes­pen­nest aan­ge­trof­fen. Het nest was via een tun­nel ver­bon­den met de bui­ten­we­reld. De ei­ge­naar trof de bi­zar­re con­struc­tie, met een dia­me­ter van één me­ter, aan ter­wijl hij het huis in Pi­pe­well re­no­veer­de. Het ge­bouw stond al twee jaar leeg. Pest­be­strij­der Ga­ry Wil­k­in­son be­han­del­de het huis voor hout­worm, toen de ei­ge­naar hem vroeg: “Kan je dit even voor me be­kij­ken?” De man stond per­plex. “Het was ko­los­saal, het is ver­uit het groot­ste dat ik ooit ge­zien heb. Het is echt een in­druk­wek­kend wes­pen­nest, veel gro­ter dan een vat. Ze kun­nen de om­vang krij­gen van een gro­te voet­bal, maar dit is nog van een an­der ka­li­ber”, al­dus Wil­k­in­son. Het nest is best mooi, zegt hij, en ge­maakt van pa­pier­ach­tig ma­te­ri­aal dat de wes­pen van hou­ten hek­ken en boom­schors had­den ge­haald. Vol­gens Wil­k­in­son wa­ren de wes­pen ge­luk­kig al on­ge­veer een jaar eer­der ver­trok­ken uit het “spec­ta­cu­lai­re kunst­werk”. Vol­gens Pest Pro­fes­si­o­nals, het be­drijf dat het nest ver­wij­der­de, was het niet al­leen zeld­zaam door zijn om­vang, maar ook om­dat de wes­pen een tun­nel van on­ge­veer 1,4 me­ter lang had­den ge­bouwd die het nest ver­bond met de bui­ten­we­reld. Vol­gens Wil­k­in­son kon­den er zo’n 6000 tot 10.000 wes­pen in het nest le­ven. Een “ge­mid­deld” nest heeft “ty­pisch zo’n 3000 wes­pen”, al­dus een woord­voer­der van het be­drijf. Ge­luk­kig voor de ei­ge­naar en het pest­be­strij­dings­team, had het nest “zijn vol­le­di­ge le­vens­cy­clus” ge­had en za­ten er geen le­ven­de die­ren meer in. “We zou­den ze­ker nooit zo dicht bij iets van die om­vang ko­men - zelfs niet in een im­ker­pak - als we dach­ten dat het nog in ge­bruik was,” al­dus Wil­k­in­son. (HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.