Na zes maan­den re­ac­tie op GEGooIDE flEs In Golf van Mexi­co

Times of Suriname - - PANORAMA -

Zes maan­den na­dat het ge­zin van Maar­ten Eeck­haut-Ra­con een “bood­schap in een fles” in de Golf van Mexi­co gooi­de, kreeg Maar­ten be­richt van een Ame­ri­kaans kop­pel. “Wij heb­ben jul­lie fles ge­von­den op het ei­land Ma­tag­or­da.” Zot­te ideeen? Maar­ten Eeck­haut-Ra­con, re­cent ver­huisd van Sta­broek naar Be­rend­recht, heeft een lijst van hon­derd za­ken die hij ooit in zijn le­ven nog eens wil doen. Een bood­schap in een fles ver­sprei­den, was er één van. “In het voor­jaar zijn wij met het ge­zin naar Mexi­co ge­reisd”, ver­telt Maar­ten. “Thuis had­den wij on­ze fles zorg­vul­dig ge­pre­pa­reerd. Mijn twee doch­ters Noa en Maia, en ik­zelf zijn er twee avon­den mee be­zig ge­weest. Mijn vrouw vond het hi­la­risch hoe se­ri­eus wij ons plan na­men. De fles uit­was­sen, een kurk op maat snij­den, na­den­ken over de bood­schap op pa­pier en tot slot de kurk met was vast­zet­ten op de fles.” Mooi plan maar dan ge­beur­den op 22 maart de aan­sla­gen in Brussel en wer­den de con­tro­les op lucht­ha­vens ver­scherpt. Maar­ten nam de fles mee in zijn hand­ba­ga­ge en leg­de bij el­ke con­tro­le zijn be­doe­ling uit. “Ver­ras­send ge­noeg von­den al­le dou­a­niers en grens­con­tro­leurs de fles een ge­wel­dig idee. Ner­gens werd ik te­gen­ge­hou­den.” Maar­ten en zijn ge­zin scheep­ten in Gal­ves­ton (Texas) in op een crui­se­schip en maak­ten zo de over­steek naar Co­zu­mel in Mexi­co. Net voor het bin­nen­va­ren van de Golf van Mexi­co gooi­de hij op 27 maart de fles over­boord, in de hoop dat zij haar weg zou zoe­ken naar de At­lan­ti­sche Oce­aan en wie weet, aan­spoe­len er­gens in West-Afri­ka. “Blijk­baar is de fles de an­de­re kant op­ge­dre­ven, rich­ting de kust van Mexi­co en is zij daar op het ver­la­ten schier­ei­land Ma­tag­or­da aan­ge­spoeld”, zegt Maar­ten. “Daar heeft de fa­mi­lie Boy­kin die ge­re­geld gaat wan­de­len op het strand van Ma­tag­or­da de fles ge­von­den.” Via Fa­ce­book kreeg Maar­ten vo­ri­ge week een be­richt van de Boykins. “Mijn doch­ters wa­ren door het dol­le heen. Voor­al om­dat de plaat­se­lij­ke krant er ook nog een ar­ti­kel over schreef. Ik vond het con­tact met de Ame­ri­kaan­se fa­mi­lie hart­ver­war­mend.” In de Ame­ri­kaan­se krant Vic­to­ria Ad­vo­ca­te ver­telt de fa­mi­lie Boy­kin dat zij de fles op­nieuw te wa­ter zul­len la­ten tij­dens hun ko­men­de reis naar Ha­waii. Zij zul­len er dan een nieu­we bood­schap in stop­pen. En wat is het vol­gen­de plan van de fa­mi­lie Eeck­haut-Ra­con? Maar­ten: “Mis­schien kies ik eerst voor één van de mak­ke­lij­ke­re pun­ten op mijn buc­ket list. Bij­voor­beeld: melk eens een koe!”

(HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.