Man­nen red­den le­ven vrouw met bloed­klon­ter na hart stil­stand

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een bloed­klon­ter is een jon­ge vrouw bij­na fa­taal ge­wor­den op een vlucht tus­sen Se­oul in Zuid-Ko­rea en het Ame­ri­kaan­se Se­att­le. Bri­an­na Chee­ver (25) was op weg naar huis na een trip door Azië, toen ze bij aan­komst plots on­wel werd. Ze kreeg tot drie keer toe een hart­stil­stand, maar de hulp­dien­sten kon­den haar el­ke keer re­a­ni­me­ren. Chee­ver bleek het slacht­of­fer van een die­pe ve­neu­ze trom­bo­se (DVT), een aan­doe­ning waar­bij een bloed­klon­ter ont­staat, meest­al in de be­nen. Als die plots los­komt, kan hij een long­em­bo­lie ver­oor­za­ken. DVT kan voor­ko­men bij lan­ge vlieg­rei­zen, ze­ker als je niet vol­doen­de be­weegt tij­dens de reis en niet ge­noeg drinkt. En dat is pre­cies wat Chee­ver over­kwam. De vrouw, die op Whi­d­bey Is­land in de Ame­ri­kaan­se staat Washington woont, was in slaap ge­val­len op de vlucht van ne­gen uur en werd pas wak­ker toen het vlieg­tuig al was ge­land en de an­de­re pas­sa­giers uit­ge­stapt. “Ik merk­te dat er nie­mand meer op het vlieg­tuig zat en wan­del­de snel naar vo­ren door het gang­pad”, ver­telt ze in een in­ter­view met Ko­mo­news. Maar op­eens stuik­te ze in el­kaar. “Ik kon niets meer zien, maar ik hoor­de wel de hulp­dien­sten het vlieg­tuig op­ko­men”, gaat ze ver­der. “Ik hoor­de hen pra­ten. Daar­na werd al­les plot­se­ling zwart en ik werd pas wak­ker in het zie­ken­huis.” Ik kon niets meer zien, maar ik hoor­de wel de hulp­dien­sten het vlieg­tuig op­ko­men Chee­ver bleek maar liefst drie keer een hart­stil­stand ge­kre­gen te heb­ben. “We za­gen met­een dat ze er slecht aan toe was”, ver­telt brand­weer­man De­mar­co Ro­bin­son. “Aan haar ge­zicht zag je dat we zo snel mo­ge­lijk moesten in­grij­pen. Tot drie keer toe heb­ben we haar kun­nen re­a­ni­me­ren.” Chee­ver en haar fa­mi­lie be­sef­fen dat ze haar le­ven dankt aan het snel­le op­tre­den van de hulp­dien­sten op Sea-Tac Air­port. “Ik heb ook ge­luk ge­had dat het pas ge­beurd is toen we al ge­land wa­ren. Was het tij­dens de vlucht ge­beurd, had ik het ver­moe­de­lijk niet na kun­nen ver­tel­len”, ver­telt de jon­ge vrouw nog. Ge­wa­pend met ge­schen­ken­man­den trok ze dan ook naar het hoofd­kwar­tier van de hulp­dien­sten op de lucht­ha­ven om ie­der­een nog eens ex­tra in de bloe­me­tjes te zet­ten. En een knuf­fel te ge­ven. “Dan weet je weer waar­om je het doet”, al­dus nog Ro­bin­son. “Het was het mooi­ste ge­schenk.”

(HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.