“Niet te­gen mijn moe­der zeg­gen”

Times of Suriname - - PANORAMA -

Coo­per Al­lan raak­te ge­wond door een aan­val van een wit­te haai, maar wil­de dat nieuws nog even ver­zwij­gen voor zijn moe­der. In de Au­stra­li­sche kust­plaats Bal­li­na, ten noord­oos­ten van Syd­ney, is een 17-ja­ri­ge jon­gen door een haai ge­be­ten toen hij in zee aan het sur­fen was. De jon­gen wist zelf nog het strand te be­rei­ken, waar zijn eer­ste ver­zoek was om het in­ci­dent niet aan zijn moe­der te mel­den. “Mijn va­der mag je bel­len, maar ver­tel het nog maar niet te­gen mijn moe­der”, was het eer­ste wat Coo­per Al­lan zei, toen hij ge­wond uit het wa­ter kwam. Hij werd di­rect over­ge­bracht naar het zie­ken­huis met bijt­won­den aan zijn heup, been en romp. Vol­gens de po­li­tie is zijn toe­stand sta­biel. De jon­gen is waar­schijn­lijk aan­ge­val­len door een gro­te wit­te haai, die la­ter in het wa­ter ge­spot werd. Het meer dan drie me­ter lan­ge dier werd door de red­dings­bri­ga­de naar die­per wa­ter ge­loodst. Het be­tref­fen­de strand, Ligh­t­hou­se Beach, is in­tus­sen tot na­der or­der ge­slo­ten. Het is niet de eer­ste keer dat een wit­te haai een slacht­of­fer maakt in het ge­bied. Vo­rig jaar over­leed een Ja­pan­se toe­rist aan zijn ver­won­din­gen, na­dat ook hij bij een na­bu­rig strand door een wit­te haai werd aan­ge­val­len. (HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.