Art­sen ha­len ver­keer­de nier weg bij Ita­li­aan­se pa­ti­ënt

Times of Suriname - - PANORAMA -

Dok­ters in Ita­li­aan­se kli­niek ston­den voor een raad­sel. Waar­om werd de pa­ti­ënt, bij wie ze met suc­ces een door kan­ker aan­ge­tas­te nier had­den ver­wij­derd, maar niet be­ter? Het raad­sel werd op­ge­lost na­dat bleek dat ze de ver­keer­de - ge­zon­de - nier had­den weg­ge­haald. De blun­der vol­trok zich in Vi­ge­va­no, in het Noord-Ita­li­aan­se Lom­bar­dije. Een 78-ja­ri­ge man ver­nam in de po­li­kli­niek dat een nier was aan­ge­tast door een kwaad­aar­di­ge kan­ker. De pa­ti­ënt trok naar het plaat­se­lij­ke hos­pi­taal. Daar ver­wij­der­den de chi­rur­gen zijn lin­ker­nier. Daar­in zat wel de­ge­lijk een ge­zwel. De be­jaar­de man bleef zich slecht voe­len en liet zich meer­maals on­der­zoe­ken in de­zelf­de kli­niek. Uit­ein­de­lijk bleek dat het ge­zwel in de ver­wij­der­de lin­ker­nier goed­aar­dig was. De rech­ter­nier van de man was de oor­zaak van al­le kwaad: die was aan­ge­tast door een kwaad­aar­di­ge tu­mor. Het ge­volg van de blun­der is nu, dat de 78-ja­ri­ge pech­vo­gel drie­maal per week naar het zie­ken­huis moet voor een drie tot vier uur du­ren­de nier­di­a­ly­se. Het hos­pi­taal in Vi­ge­va­no be­treurt de ver­gis­sing en stelt een in­tern on­der­zoek in. De di­rec­tie heeft zich uit­ge­breid ver­ont­schul­digd en ver­ze­kert dat het al­le bij­ko­men­de kos­ten zal te­rug­be­ta­len aan de pa­ti­ënt.

(HLN/hln.be)

Hi­la­ry Er­hard Com­rie - Duff (Hous­ton (Texas), 28 sep­tem­ber 1987) is een Ame­ri­kaans pop­zan­ge­res en ac­tri­ce. Duff ont­werpt ook kle­ding die “Stuff by Hi­la­ry Duff” heet. In de herfst van 2006 werd een par­fum op de markt ge­bracht on­der de naam “With Lo­ve...Hi­la­ry Duff”. Ze werd van­af 2001 be­kend door haar ti­tel­rol in de tie­ner­se­rie ‘Liz­zie McGui­re’. Er werd ook een film van de te­le­vi­sie­se­rie ge­maakt, die The Liz­zie McGui­re Mo­vie heet. Met haar op­tre­dens en ac­teer­pres­ta­ties ver­dien­de ze zo veel geld, dat ze voor haar ou­ders een huis in Los An­ge­les kocht, waar ze met haar fa­mi­lie ging wo­nen. Daar­na woon­de ze sa­men met haar zus Hay­lie in Los An­ge­les. Sinds 2007 is Duff sa­men met de ijs­hoc­key-spe­ler Mi­ke Com­rie, die haar in fe­bru­a­ri 2010 ten hu­we­lijk heeft ge­vraagd. Ze zijn op 14 au­gus­tus 2010 ge­trouwd in San­ta Bar­ba­ra. Duff en Com­rie wer­den in 2012 de ou­ders van een zoon. In ja­nu­a­ri 2014 werd be­kend dat Duff na an­der­half jaar hu­we­lijks­the­ra­pie gaat schei­den van Com­rie. (fo­to: hduf­f­news.tum­blr.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.