Pas­sa­giers Ja­pan­se trein schrik­ken zich rot van klei­ne py­thon op arm­leu­ning

Times of Suriname - - PANORAMA -

De ont­dek­king van een 30 cen­ti­me­ter lan­ge py­thon heeft aan boord van een Ja­pan­se ho­ge­snel­heids­trein voor zo­veel be­roe­ring on­der de pas­sa­giers ge­zorgd, dat het toe­stel moest wor­den stil­ge­zet. Een pas­sa­gier kreeg de schrik van zijn le­ven toen hem door een me­de­rei­zi­ger werd ver­teld dat er een slang om zijn arm­leu­ning zat ge­kruld. Zelf had de pas­sa­gier het niet in de ga­ten. De ont­dek­king zorg­de voor zo­veel on­rust on­der de men­sen aan boord dat be­slo­ten werd de trein stil te zet­ten. De pa­niek werd mo­ge­lijk nog ver­er­gerd door de con­duc­teur, die via de om­roep­in­stal­la­tie de rei­zi­gers er­op at­ten­deer­de dat er een slang uit de trein moest wor­den ver­wij­derd.

De slang zat mo­ge­lijk al 50 mi­nu­ten bij de arm­leu­ning voor­dat hij werd ont­dekt. Tij­dens de nood­stop werd de slang door een ge­spe­ci­a­li­seer­de me­de­wer­ker van de po­li­tie uit de trein ge­haald. Dat klus­je nam vol­gens een woord­voer­der van ex­ploi­tant JR To­kai maar een mi­nuut in be­slag. De trein wist zo­doen­de als­nog zon­der ver­tra­ging op de eind­be­stem­ming Hi­ro­s­hi­ma aan te ko­men. (RTL NIEUWS/rtl nieuws.

nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.