Po­li­tie Cen­trum en Uit­vlugt nog steeds zon­der koe­ling

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De po­li­tie­sta­ti­ons van Cen­trum en Uit­vlugt zit­ten nog steeds zon­der air­co. De Su­ri­naam­se Po­li­tie­bond zegt dat voor de po­li­tie­man­nen van de­ze twee sta­ti­ons nog steeds geldt dat ze bui­ten het ge­bouw wer­ken tus­sen 09.00 uur en 18.00 uur. Vol­gens de bond is er nog geen ver­an­de­ring in de ar­beids­om­stan­dig­he­den, waar­door de ac­tie ge­hand­haafd blijft.

De po­li­tie­man­nen ne­men bui­ten het bu­reau aan­gif­tes op, om­dat het vrij heet is in de ste­nen ge­bou­wen. Hier­door is wer­ken haast on­mo­ge­lijk. De po­li­tie­bond meldt dat er wel spon­so­ren be­reid zijn ge­von­den, maar er zijn nog geen air­co’s aan­ge­le­verd voor Uit­vlugt en Cen­trum. De ar­beids­om­stan­dig­he­den zijn daar­om nog steeds on­ge­wij­zigd. De bond heeft wel een be­roep ge­daan op zijn le­den om on­danks ze bui­ten zit­ten, toch nog te wer­ken voor de ge­meen­schap. De le­den zijn be­reid om hun werk te doen en ho­pen dat de si­tu­a­tie op kor­te ter­mijn ver­an­dert. Ze ruk­ken uit naar al­le mel­din­gen en ma­ken pro­ces­sen­ver­baal op. In­tus­sen heeft de po­li­tie van Pa­ra­di­se in Nic­ke­rie air­co’s aan­ge­le­verd ge­kre­gen, om­dat spon­so­ren hier­toe be­reid zijn ge­von­den. De air­co’s zijn aan­ge­le­verd, maar zijn nog niet ge­ïn­stal­leerd. De bond heeft met de po­li­tie van Pa­ra­di­se ge­spro­ken om het werk nor­maal voort te zet­ten. De bond staat ver­der in con­tact met de werk­ge­ver, zo­dat er een op­los­sing voor de le­den komt. Ze is ook be­zig naar spon­so­ren te zoe­ken. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.