In nieuw zit­tings­jaar uit­spraak 8 De­cem­ber­pro­ces en te­rug­roe­ping

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji zegt dat in het nieu­we zit­tings­jaar dat in ok­to­ber start, de rech­ter om­trent twee be­lang­rij­ke on­der­wer­pen een oor­deel zal vel­len. De­ze zijn het 8 De­cem­ber­pro­ces en de te­rug­roe­ping van volks­ver­te­gen­woor­di­gers. Vol­gens de raads­vrouw kij­ken ve­len vol span­ning uit naar wat de be­slis­sing van de rech­ter­lij­ke macht zal zijn, want die zal in­vloed heb­ben op de po­li­tiek, maat­schap­pij en de rechts­ple­ging. Het 8 De­cem­ber­pro­ces houdt gro­te de­len van de ge­meen­schap al ja­ren be­zig. De krijgs­raad neemt in no­vem­ber een be­slis­sing op het ver­zoek van het Open­baar Mi­nis­te­rie tot stop­zet­ting van de ver­de­re ver­vol­ging. Lal­ji zegt dat het een me­ga­zaak is die voor gro­te ver­deeld­heid in de ge­meen­schap zorgt. De ene groep vindt dat de rech­ter de ver­de­re ver­vol­ging van het pro­ces moet stop­pen, ter­wijl de an­der vindt dat het voort­gang moet heb­ben. Vol­gens Lal­ji zal de be­slis­sing van de krijgs­raad ook zor­gen voor ju­ris­pru­den­tie, want mocht ooit weer zo’n si­tu­a­tie zich voor­doen, dan kan de eer­de­re be­slis­sing als grond­slag die­nen. Ook het pro­ces over wel of geen te­rug­roe­ping van twee as­sem­blee­le­den is van be­lang voor de ju­ris­pru­den­tie. Er is een nieu­we wet en de rech­ter zal een be­lang­rij­ke be­slis­sing ne­men of de nieu­we wet in strijd is met de ou­de of niet. Bo­ven­dien wordt be­paald of de twee le­den reeds zijn te­rug­ge­roe­pen of niet. Lal­ji zegt dat bij het pro­ces van te­rug­roe­ping nog de mo­ge­lijk­heid van ho­ger be­roep be­staat. Vol­gens haar zal te­rug­roe­ping de ge­meen­schap nog eni­ge tijd be­zig­hou­den, in­dien ho­ger be­roep wordt aan­ge­te­kend. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.