Brand­weer vraagt ou­ders alert te zijn

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Korps Brand­weer Su­ri­na­me vraagt aan ou­ders om alert te zijn wan­neer ze hun kind al­leen in de au­to ach­ter­la­ten. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat voor­al in de­ze ex­tre­me hit­te alert­heid no­dig is. Vol­gens hem komt het nog­al vaak voor dat wan­neer ou­ders even snel in de win­kel gaan ze hun kind al­leen ach­ter­la­ten in het voer­tuig. In­dien de mo­tor draai­en­de is en de rui­ten he­le­maal dicht zijn, kan het voor­ko­men dat de wa­gen au­to­ma­tisch sluit. Dit kan er­voor zor­gen dat het kind pa­nie­ke­rig wordt en zelfs zuur­stof­ver­lies kan lij­den. “Als het een jong kind is, kan het niet zelf de por­tie­ren open­doen en daar­door in adem­ha­lings­pro­ble­men ver­ke­ren.”

Pi­nas geeft aan dat het ook voor­komt dat ou­ders de mo­tor van hun au­to af­zet­ten, maar de con­tact­sleu­tel niet weg­ha­len. In­dien de rui­ten dicht zijn, vraagt de brand­weer­voor­lich­ter om jon­ge kin­de­ren niet al­leen ach­ter te la­ten, want die kun­nen in adem­ha­lings­pro­ble­men ko­men. Een der­ge­lijk ge­val is eer­der reeds voor­ge­ko­men. De brand­weer heeft toen kor­daat op­ge­tre­den om het le­ven van een ba­by te red­den. Pi­nas ad­vi­seert om bij het ver­la­ten van de au­to, ook al is dat voor en­ke­le mi­nu­ten, het kind niet al­leen ach­ter te la­ten in de au­to met of zon­der draai­en­de mo­tor. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.