Ge­slaag­de SPA-DA91 in La Vi­gi­lan­tia

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het SPADA91 part­ner­schap heeft op 24 sep­tem­ber suc­ces­vol haar Kids Com­mu­ni­ty Pro­ject af­ge­rond op de Hei­li­ge Ma­ria Hart­school in La Vi­gi­lan­tia in het dis­trict Pa­ra. Het doel van dit pro­ject is het edu­ca­tief en re­cre­a­tief be­zig­hou­den van kin­de­ren en jon­ge­ren in het be­lang van hun ei­gen ont­wik­ke­ling. Dit meldt DA91 in een pers­be­richt. De kin­de­ren wer­den van tien uur ‘s mor­gens tot twee uur ‘s mid­dags be­zig­ge­hou­den met di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten die als the­ma had­den het mi­li­eu en de na­tuur. De groeps­lei­ders be­staan­de uit jon­ge­ren en vrou­wen van de SPA en DA91 heb­ben de kin­de­ren die va­ri­eer­den in de leef­tijd van 3 en 13 jaar op­ge­deeld in groe­pen van di­ver­se leef­tijds­klas­sen. De groe­pen gin­gen aan de slag met on­der an­de­re voor­lees­ses­sies, kin­der­spe­len zo­als zaksprin­gen, na­tuur­quiz­zen en puz­zels leg­gen. Er was ook tijd voor het spe­len van voet­bal.

Gu­no Cas­te­len sprak bij het be­gin van de ac­ti­vi­tei­ten na­mens het part­ner­schap de kin­de­ren toe en wees hen on­der an­de­re er­op hoe be­lang­rijk le­zen is voor je vor­ming en de ont­wik­ke­ling van je woor­den­schat. Ver­der gaf hij aan dat sa­men met an­de­ren be­zig zijn van be­lang is voor de vor­ming van je per­soon­lijk­heid. Aan de jon­ge­ren die het af­ge­lo­pen school­jaar min­der goed heb­ben af­ge­slo­ten, gaf de voor­zit­ter van de SPA mee dat zij het ko­mend jaar ex­tra hard er­te­gen­aan moe­ten gaan om er een be­ter jaar van te ma­ken en de moed niet moe­ten op­ge­ven. Te­gen­sla­gen ko­men soms op je pad, maar je moet daar­door ster­ker wor­den om er be­ter van te wor­den. De kin­der­tjes die voor het eerst naar school gaan, wens­te Cas­te­len suc­ces. Zij die met suc­ces het school­jaar heb­ben af­ge­rond, wer­den ge­fe­li­ci­teerd en ver­der suc­ces toe­ge­wenst. Cas­te­len be­dank­te me­de na­mens de kin­de­ren en de DA91-voor­zit­ter An­ge­lic Ali­hu­sain-del Cas­tilho de SPA-DA91-co­ör­di­na­to­ren en groeps­lei­ders voor het wil­len in­zet­ten van hun vrije tijd om dit kin­der­ge­meen­schaps­werk te ver­zet­ten. Hij wens­te ze een pret­ti­ge dag en ging met een groep­je kin­de­ren puz­zels leg­gen.

In ge­sprek­ken met ou­ders en ka­ders uit La Vi­gi­lan­tia werd voor­ge­steld dit tot een vas­te kwar­taal­ac­ti­vi­teit te ma­ken. Te­gen twee uur wer­den de ac­ti­vi­tei­ten af­ge­slo­ten na­dat de kin­de­ren sa­men met de be­ge­lei­ders het schoo­l­erf weer van cups en pa­pier en an­der af­val had­den ont­daan. De dag die als ge­slaagd is af­ge­slo­ten, is de twee­de in de rij van drie pro­jec­ten voor de­ze va­kan­tie. De eer­ste werd ge­hou­den in Gro­nin­gen in het dis­trict Sa­ram­ac­ca op 3 sep­tem­ber, waar de voor­zit­ter van DA91 na­mens het part­ner­schap aan­we­zig was. De der­de ac­ti­vi­teit bin­nen dit pro­ject zal in Com­me­wij­ne, mo­ge­lijk Pe­per­pot, plaats­vin­den op 2 ok­to­ber. De­ze ac­ti­vi­tei­ten wor­den me­de mo­ge­lijk ge­maakt door do­na­ties van men­sen die het be­lang van het re­cre­ë­ren van kin­de­ren me­de­on­der­schrij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.