Rol­lins ge­bles­seerd

Times of Suriname - - SPORT -

De WWE Uni­ver­sal Cham­pi­ons­hip-wed­strijd tus­sen Seth Rol­lins en Ke­vin Owens, is niet goed af­ge­lo­pen voor Rol­lins. Er wordt ge­sug­ge­reerd dat hij een rib­bles­su­re heeft op­ge­lo­pen en heel moei­lijk kan ade­men. WWE heeft ook be­kend­ge­maakt dat Rol­lins voor­lo­pig niet mag wor­ste­len. Rol­lins wil­de Owens tij­dens Mon­day Night Raw wel een les leren, maar Fo­ley kwam er­tus­sen. Fo­ley gaf aan dat Rol­lins niet mag wor­ste­len en dat hij dit ook niet zal la­ten ge­beu­ren. Rol­lins was hier­door ge­nood­zaakt weg te lo­pen. Voor Rol­lins is de­ze zijn twee­de bles­su­re. Vo­rig jaar kreeg hij een knie­bles­su­re, waar­door hij voor een jaar uit­ge­scha­keld was. Bij zijn te­rug­keer was hij ver­ant­woor­de­lijk voor de bles­su­re van Finn Ba­lor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.