Reigns WWE Uni­ted Sta­tes-kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

Tij­dens Clash of Cham­pi­ons won Ro­man Reigns het Uni­ted Sta­tes-kam­pi­oen­schap van Ru­sev. Tij­dens Mon­day Night Raw ac­ti­veer­de Ru­sev zijn re­match-over­een­komst. Bei­de wor­ste­laars gin­gen fy­siek te­gen el­kaar. Geen van hen wil­de echt win­nen, maar er­voor zor­gen dat zijn te­gen­stan­der niet meer op kan staan. Het ge­vecht werd ook bui­ten de ring ge­voch­ten. Op een ge­ge­ven mo­ment tel­de de scheids­rech­ter tot tien, maar geen van de wor­ste­laars kon de ring in. Hier­door won nie­mand de wed­strijd, maar de ti­tel bleef bij Reigns.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.