Mour­in­ho schiet in de ver­de­di­ging

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­an Ma­ta kwam on­der Jo­sé Mour­in­ho bij Chel­sea niet he­le­maal uit de verf en werd in ja­nu­a­ri 2014 voor bij­na 45 mil­joen eu­ro ver­kocht aan Man­ches­ter Uni­ted. Op Old Traf­ford wer­ken spe­ler en trai­ner op­nieuw sa­men, en dit keer lijkt de sa­men­wer­king een stuk suc­ces­vol­ler. Vol­gens Mour­in­ho is Ma­ta meer een spe­ler voor Uni­ted dan toen voor Chel­sea. Ma­ta komt veel aan spe­len toe on­der Mour­in­ho. Waar af­ge­lo­pen zo­mer spra­ke was van een even­tu­eel ver­trek van de aan­val­len­de mid­den­vel­der door de komst van de Por­tu­ge­se ma­na­ger, lijkt Ma­ta op kor­te ter­mijn een nieuw con­tract te gaan te­ke­nen bij the Red De­vils. Mour­in­ho is blij met het spel en de vorm van de Spaan­se in­ter­na­ti­o­nal. “Laat één ding dui­de­lijk zijn: ik heb hem des­tijds niet ver­kocht”, zei Mour­in­ho woens­dag op de pers­con­fe­ren­tie in aan­loop naar het Eu­ro­pa Le­a­gue-du­el met Zo­rya Lu­hansk. “Het is niet mijn taak om te ko­pen en ver­ko­pen. Het is mijn taak om te coa­chen, te wer­ken op het veld en het be­stuur te ad­vi­se­ren over het trans­fer­be­leid.”

“Daar­naast was het Ju­an zelf die weg wil­de”, ver­volg­de Mour­in­ho. “Als een spe­ler vraagt om een ver­trek, dan moet je daar al­tijd goed over na­den­ken. Mijn plan­nen met Chel­sea wa­ren met die se­lec­tie an­ders dan met de se­lec­tie waar ik bij Uni­ted over be­schik. Dit is dus een com­pleet an­de­re si­tu­a­tie. Ju­an bij Chel­sea was an­ders dan Ju­an nu bij Uni­ted nu voor mij is.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.