Wiel­son te­vre­den over Na­ti­o­na­le Bo­dy­buil­ding Kam­pi­oen­schap­pen

Times of Suriname - - SPORT -

BO­DY­BUIL­DING - Voor­zit­ter Wins­ton Wiel­son van de Su­ri­naam­se Bo­dy­buil­ding en Weightlif­ting Bond (SBWB) blikt te­vre­den te­rug op de Na­ti­o­na­le Bo­dy­buil­ding Kam­pi­oen­schap­pen, het af­ge­lo­pen week­end in de Con­gres­hal.

De voor­zit­ter zegt dat bin­nen een kor­te tijd een suc­ces­vol toer­nooi is neer­ge­zet. Hij be­dankt daar­om ook de at­le­ten, die al­les heb­ben ge­ge­ven om het toer­nooi te la­ten sla­gen. Hij com­pli­men­teer­de ook de acht da­mes die heb­ben mee­ge­daan aan de Miss Bi­ki­ni Fit­ness-kam­pi­oen­schap­pen. “Het is een pres­ta­tie van hun dat ze toch de dis­ci­pli­ne kun­nen op­bren­gen, on­danks dat be­paal­de van ze al moe­der zijn”, zegt Wiel­son.

Vol­gens hem zal de bond ver­der al­les doen om het ni­veau van de bo­dy­buil­ders op te krik­ken. Zo geeft de voor­zit­ter aan dat de ko­men­de ac­ti­vi­teit een cook-out zal zijn. “Dit is meer om de le­den en gy­mei­ge­na­ren meer bij el­kaar te bren­gen, zo­dat het weer een gro­te fa­mi­lie wordt”, zegt hij.

Ver­der is in de plan­ning om de Ed­dy Wil­son Open Bo­dy­buil­ding­kam­pi­oen­schap­pen te or­ga­ni­se­ren, die een in­ter­na­ti­o­naal ka­rak­ter moe­ten heb­ben. Wiel­son zegt dat het goed­ko­per is voor de bond om bo­dy­buil­ders van het bui­ten­land te ha­len, dan Su­ri­naam­se bo­dy­buil­ders naar het bui­ten­land te stu­ren. Ook kun­nen zo meer Su­ri­naam­se bo­dy­buil­ders deel­ne­men aan het toer­nooi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.