At­le­ti­co doet Bay­ern op­nieuw pijn

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - At­lé­ti­co Ma­drid heeft Bay­ern Mün­chen op­nieuw het zwij­gen op­ge­legd. De Span­jaar­den wa­ren –net als vo­rig sei­zoen in de hal­ve fi­na­le– te sterk voor de Duit­sers: 1-0.

En dat ter­wijl juist Bay­ern be­ter be­gon aan de wed­strijd. Zon­der Ar­jen Rob­ben (viel in) in de ba­sis voet­bal­de de ploeg van Carlo An­cel­ot­ti zich een paar keer ge­vaar­lijk door de hech­te de­fen­sie van Diego Si­me­o­ne. Met het pas­sje van Thia­go Al­can­ta­ra en de daar­op­vol­gen­de dot van een kans voor Tho­mas Mül­ler als hoog­te­punt: uit de draai stuit­te de ko­ning van de from­mel­goal op doel­man Jan Oblak. Hoe­wel het spel al van­af het be­gin op en neer golf­de, liet At­lé­ti­co pas na die kans van Mül­ler echt zijn tan­den zien: kaats­te de kop­bal van Fer­nan­do Tor­res nog te­rug het veld in, pas bij Yan­nick Car­ras­co’s schot viel het kwart­je de goe­de kant op: bin­nen­kant paal ach­ter Ma­nu­el Neu­er: 1-0. Daar­na was de op­dracht over­zich­te­lijk: de pot ach­ter­in dicht­hou­den en loe­ren op een kans­je in de om­scha­ke­ling. Daar­in slaag­de At­lé­ti­co goed. Op een ge­plaatst schot van in­val­ler Rob­ben en een ge­rich­te kop­bal van Ro­bert Le­wan­dow­ski na maak­te Bay­ern nooit echt aan­spraak op een re­sul­taat. In de slot­fa­se kon At­lé­ti­co de wed­strijd zelfs van­af elf me­ter be­slis­sen, wa­re het niet dat An­toi­ne Griez­mann de lat trof. Van een slot­of­fen­sief was daar­na geen spra­ke meer, waar­door At­lé­ti­co met zes pun­ten uit twee wed­strij­den uit­ste­ken­de za­ken doet voor de groeps­winst in pou­le D. (Goal)

Yan­nick Car­ras­co (m) schiet de 1-0 bin­nen. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.