Am­ber Ro­se strijkt acht mil­joen voor le­zin­gen op

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Am­ber Ro­se toert vol­gend jaar langs een aan­tal Ame­ri­kaan­se ste­den voor meet&greets, in­ter­views met spe­ci­a­le gas­ten en le­zin­gen over seks en re­la­ties. Het mo­del strijkt daar vol­gens de Dai­ly Mail 8 mil­joen dol­lar (ruim 7 mil­joen eu­ro) mee op. De talk­show­host en deel­neem­ster aan het hui­di­ge sei­zoen van Dancing With The Stars zal tij­dens de eve­ne­men­ten uit­ge­breid ver­tel­len over haar car­ri­è­re, die be­gon als strip­per. Van­we­ge haar uit­ge­spro­ken me­ning over vrou­wen­za­ken en haar jaar­lijk­se Am­ber Ro­se Slut Walk wordt de 32-ja­ri­ge te­gen­woor­dig vaak ge­vraagd in dis­cus­sies rond fe­mi­nis­me. Eer­der de­ze maand liet Am­ber te­gen­over Ce­le­buzz nog we­ten vaak het idee te heb­ben dat ze er als ster­ke vrouw al­leen voor staat. “Ik ben een za­ken­vrouw met mijn ei­gen be­drijf. Ik heb zo­veel be­reikt en men­sen ver­wij­zen nog steeds naar me als strip­per of ‘de ex van’. Dat zul­len ze nooit bij man­nen doen, nooit”, al­dus de pre­sen­ta­tri­ce en au­teur, die re­la­ties had met Ka­nye West en Wiz Kha­li­fa. “Dat is die on­ge­lijk­heid waar ik el­ke dag te­gen vecht. En ik wou dat er meer vrou­wen ach­ter me ston­den, want soms voelt het als­of ik de eni­ge ben die er echt hard voor gaat.”

(DE TE­LE­GRAAF/ ace­show­biz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.