De­pres­sie­ve Se­le­na Go­mez op­ge­no­men in kli­niek

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pop­ster Se­le­na Go­mez heeft zich de­ze maand la­ten op­ne­men in een kli­niek aan de Ame­ri­kaan­se oost­kust. De stem­mings­wis­se­lin­gen wor­ste­len­de zan­ge­res wil zich daar in al­le rust kun­nen fo­cus­sen op haar ge­zond­heid en haar le­ven weer op de rails te krij­gen. De 24-ja­ri­ge bru­net­te blijft er ze­ker zes­tig da­gen, zegt een bron te­gen Ra­dar On­li­ne.

Het re­va­li­da­tie­cen­trum, dat al­leen vrou­we­lij­ke pa­ti­ën­ten toe­laat, ligt in een bos­rij­ke om­ge­ving. Uit pri­va­cy­over­we­gin­gen houdt Ra­dar On­li­ne de exac­te lo­ca­tie ge­heim. Ook wordt dui­de­lijk ge­maakt dat Se­le­na niet in een af­kick­kli­niek is be­land voor drugs­ge­re­la­teer­de pro­ble­men. Naar ver­wach­ting neemt ze tij­dens haar ver­blijf deel aan in­ten­sie­ve the­ra­pie­ses­sies. De we­reld­ster stop­te af­ge­lo­pen zo­mer haar tour­nee van­we­ge haar ge­zond­heid.

Ze wil de tijd ne­men om te kun­nen wer­ken aan pa­nie­k­aan­val­len en een de­pres­sie, die het ge­volg zijn van de au­to-im­muun­ziek­te lu­pus waar ze aan lijdt. Daar­door gaat ook haar con­cert in Ne­der­land, dat ge­pland stond op 18 ok­to­ber in de Zig­go Do­me, niet door.’

(DE TE­LE­GRAAF/ har­pers­ba­zaar.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.