Ni­ke boekt ster­ke groei in olym­pisch kwar­taal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BEAVERTON - Ni­ke heeft zijn om­zet en winst af­ge- lo­pen kwar­taal we­ten op te voe­ren. Me­de dank­zij de Olym­pi­sche Spe­len en de an­de­re eve­ne­men­ten van de vol­le sport­zo­mer nam de vraag we­reld­wijd sterk toe. Ni­ke meld­de een om­zet van 9,1 mil­jard dol­lar over het eind au­gus­tus af­ge­slo­ten kwar­taal. Dat was 8 pro­cent meer dan een jaar eer­der, of 10 pro­cent als wis­sel­koer­sen bui­ten be­schou­wing wor­den ge­la­ten. De net­to­winst liep met 6 pro­cent op naar 1,2 mil­jard dol­lar, on­danks ho­ge­re re­cla­me­kos­ten in het ka­der van de Spe­len. De or­ders voor het hui­di­ge kwar­taal, het twee­de van het ge­bro­ken boek­jaar, lig­gen vol­gens Ni­ke 5 pro­cent ho­ger dan vo­rig jaar. Die groei viel ana­lis­ten te­gen, ter­wijl de winst van vo­rig kwar­taal ho­ger was dan voor­speld.

VS

De te­leur­stel­ling over de or­ders be­trof voor­al de VS, waar de be­stel­lin­gen slechts met 1 pro­cent toe­na­men. Op zijn thuis­markt voelt het con­cern de con­cur­ren­tie van mer­ken als Adi­das en Un­der Ar­mour. Zor­gen over de ma­te waar­in Ni­ke kan blij­ven groei­en spe­len het be­drijf dit jaar par­ten op de beurs, waar het aan­deel Ni­ke op weg is naar het eer­ste ne­ga­tie­ve jaar sinds 2008.

Ni­ke boek­te vo­rig kwar­taal voor­al veel voor­uit­gang in West-Eu­ro­pa, Ja­pan, Chi­na en an­de­re op­ko­men­de mark­ten. Daar liep de om­zet met dub­be­le cij­fers op. (De Te­le­graaf/fo­to: sli­des

ha­re.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.