Oba­ma zet no­mi­na­tie am­bas­sa­deur Cu­ba door

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma heeft Jef­frey DeLau­ren­tis of­fi­ci­eel voor­ge­dra­gen als mo­ge­lijk de eer­ste Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­deur in Cu­ba in ruim vijf­tig jaar.

De di­plo­maat geeft nu al lei­ding aan de vo­rig jaar her­o­pen­de am­bas­sa­de in Ha­va­na, maar om hem of­fi­ci­eel tot am­bas­sa­deur te kun­nen be­noe­men heeft Oba­ma goed­keu­ring no­dig van de Se­naat. Dat wordt een moei­lij­ke op­ga­ve, aan­ge­zien de Re­pu­bli­kei­nen de meer­der­heid heb­ben en tot nog toe niet be­paald en­thou­si­ast zijn over de nor­ma­li­se­ring van de ban­den tus­sen de VS en Cu­ba. In de Se­naat zit­ten in­vloed­rij­ke po­li­ti­ci met Cu­baan­se ou­ders, zo­als Ted Cruz en Mar­co Ru­bio, die voor­als­nog te­gen el­ke toe­na­de­ring tot het com­mu­nis­ti­sche land zijn. De VS en Cu­ba heb­ben sinds de re­vo­lu­tie van 1959 de­cen­nia­lang vij­an­dig te­gen­over el­kaar ge­staan, maar her­stel­den vo­rig jaar de di­plo­ma­tie­ke ban­den. (NU.nl)

Jef­frey DeLau­ren­tis, in het bij­zijn van Oba­ma en zijn vrouw, of­fi­ci­eel voor­ge­dra­gen als mo­ge­lijk de eer­ste Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­deur in Cu­ba in ruim vijf­tig jaar. (bloom­berg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.