IS ver­spreidt na­men sol­da­ten Bel­gië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - En­ke­le Bel­gi­sche mi­li­tai­ren wor­den be­vei­ligd in re­ac­tie op de ont­hul­ling van fo­to’s en vol­le­di­ge na­men van zes Bel­gi­sche sol­da­ten door een Fran­se ji­ha­dist. Ra­chid Kas­sim, een IS-kop­stuk, ver­spreid­de de in­for­ma­tie eer­der de­ze week van­uit Irak via be­rich­ten­dienst Te­le­gram met de ver­mel­ding: ‘Een op­dracht voor mijn broe­ders in Bel­gië’. De Bel­gi­sche au­to­ri­tei­ten ne­men de drei­ging zeer se­ri­eus. Het fe­de­raal par­ket er­ken­de woens­dag dat het heeft ge­vraagd de in­for­ma­tie 24 uur ach­ter te hou­den om de be­vei­li­ging van mi­li­tai­ren op or­de te krij­gen. De ge­plaatste in­for­ma­tie was af­kom­stig van Fa­ce­book­pa­gi­na’s, die in­mid­dels zijn aan­ge­past. Het par­ket zet het on­der­zoek voort. Kas­sim wil sym­pa­thi­san­ten in Eu­ro­pa tot ter­reur aan­zet­ten. Hij wordt ook in ver­band ge­bracht met de aan­sla­gen in Ni­ce, waar een ter­ro­rist met een vracht­wa­gen op een men­sen­mas­sa in­reed en waar­bij 86 men­sen om­kwa­men. De Bel­gi­sche po­li­tie pak­te eer­der de­ze maand twee men­sen op die ac­tief wa­ren op Te­le­gram en mo­ge­lijk con­tact had­den met Kas­sim.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.