Con­go­le­se mi­li­tie­lei­der Bem­ba gaat in be­roep te­gen cel­straf ICC

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CON­GO - De Con­go­le­se za­ken­man, po­li­ti­cus en mi­li­tie­lei­der Jean-Pier­re Bem­ba gaat in be­roep te­gen de cel­straf die het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof (ICC) hem eer­der dit jaar op­ge­leg­de. Dat meldt pers­bu­reau AFP. Rech­ters van het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof (ICC) heb­ben de Con­go­le­se za­ken­man, po­li­ti­cus en mi­li­tie­lei­der Jean-Pier­re Bem­ba ver­oor­deeld tot acht­tien jaar cel. Zij hou­den hem ver­ant­woor­de­lijk voor tal­rij­ke oor­logs­mis­da­den die wer­den ge­pleegd tus­sen 2001 en 2002 door een mi­li­tie van Bem­ba in de Cen­traalAfri­kaan­se Re­pu­bliek. Hij zou mis­da­den als moord, ver­krach­ting en plun­de­ring heb­ben toe­ge­staan.

Bem­ba was ooit vi­ce­pre­si­dent van de De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek Con­go en een mach­tig ri­vaal van pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la, die sinds be­gin 2011 Con­go re­geert. De ad­vo­ca­ten van Bem­ba stel­den tij­dens het ICC-pro­ces dat de los­ge­sla­gen strij­ders niet meer on­der be­vel van Bem­ba ston­den toen ze de mis­da­den be­gin­gen. Ze trok­ken op met Cen­traal-Afri­kaan­se troe­pen en luis­ter­den niet meer naar Bem­ba.

Bem­ba werd in 2008 in Bel­gië aan­ge­hou­den en uit­ge­le­verd aan het ICC in Den Haag. Het pro­ces be­gon eind 2010 en duur­de meer dan vier jaar. De zaak te­gen Bem­ba is een van de ve­le van het hof waar­bij het ICC traag­heid wordt ver­we­ten. In Con­go wordt het ICC er­van ver­dacht pre­si­dent Ka­bi­la te heb­ben ge­hol­pen door ri­vaal Bem­ba uit te scha­ke­len.

(NU.nl)

Een jon­gen tus­sen ge­bom­bar­deer­de ge­bou­wen in Alep­po. (3li­ve­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.