Zui­den van Au­stra­lië zon­der stroom na he­vi­ge storm

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Het ge­he­le zui­den van Au­stra­lië zit zon­der stroom als ge­volg van he­vi­ge stor­men die ge­paard gin­gen met zwaar on­weer. Vrij­wel al­le 1,6 mil­joen in­wo­ners van de deel­staat South Au­stra­lia zijn ver­sto­ken van elek­tri­ci­teit. Ener­gie­be­drij­ven ver­wach­ten dat de re­pa­ra­tie wel eens 24 uur kan du­ren. De re­ge­ring van de deel­staat heeft in al­ler­ijl een alarm­cen­tra­le in­ge­steld. De zie­ken­hui­zen en an­de­re hulp­ver­le­ners zijn de eer­sten die aan stroom wor­den ge­hol­pen. Be­wo­ners is aan­ge­ra­den ra­dio’s met bat­te­rij­en te ko­pen zo­dat over­heids­ad­vie­zen kun­nen wor­den ge­volgd. Een van de ge­vol­gen is ook dat het mo­bie­le­te­le­foon­ver­keer ge­lei­de­lijk over­al uit­valt om­dat de zend­mas­ten snel door hun nood­za­ke­lij­ke stroom­voor­raad ra­ken. Storm en on­weer heb­ben on­der meer een gro­te kracht­cen­tra­le in Port Au­gusta on­klaar ge­maakt.

(NU.nl)

Bem­ba werd eer­der dit jaar ver­oor­deeld tot acht­tien jaar cel. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.