WHO wil zie­ken en ge­won­den eva­cu­e­ren uit Alep­po

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ALEP­PO - De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) heeft dins­dag ge­zegd dat er hu­ma­ni­tai­re rou­tes moe­ten ko­men om zie­ken en ge­won­den te eva­cu­e­ren uit het be­le­ger­de oos­te­lij­ke deel van Alep­po. Af­ge­lo­pen week­ein­de wer­den meer dan 200 men­sen over­ge­bracht naar zie­ken­hui­zen in het oos­ten van de stad, waar vol­gens de WHO nog maar 35 art­sen zijn om hen te be­han­de­len. Vol­gens het van­uit Lon­den ope­re­ren­de Sy­risch Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten (SOHR), wer­den er sinds 19 sep­tem­ber 262 men­sen ge­dood door lucht­aan­val­len door de Sy­ri­sche re­ge­ring en Rus­land. Op die dag werd het staakt-het-vu­ren dat Rus­land en de VS over­een­kwa­men ver­bro­ken. Ook dins­dag kwa­men weer ze­ker 23 men­sen om het le­ven bij bom­bar­de­men­ten.

Vo­ri­ge week kon­dig­de de Sy­ri­sche re­ge­ring de start van een grond­of­fen­sief in Alep­po aan, de groot­ste stad van Sy­rië die in het wes­ten ge­con­tro­leerd wordt door de re­ge­ring en in het oos­ten door de re­bel­len. ‘Al­le toe­gangs­we­gen tot het oos­ten van Alep­po zijn af­ge­slo­ten, waar­door de bur­ger­be­vol­king het be­le­ger­de ge­bied niet kan ver­la­ten’, zo staat in de ver­kla­ring van de WHO. “De res­te­ren­de 25 ge­zond­heids­fa­ci­li­tei­ten in het oos­ten van de stad Alep­po staan op de rand van de af­grond.” Naar schat­ting le­ven zo’n 300.000 men­sen al sinds ju­li in het be­le­ger­de oos­te­lij­ke deel van de stad Alep­po, waar ba­sis­goe­de­ren nau­we­lijks voor­ra­dig zijn en wa­ter­voor­zie­nin­gen zijn be­scha­digd.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.