Man hoort na 6 jaar wie zijn over­le­den vrouw echt was

Times of Suriname - - PANORAMA -

Re­cher­cheurs ont­dek­ten ver­vol­gens dat Lo­ri Eri­ca Ken­ne­dy in­der­daad ooit door het le­ven was ge­gaan als Bec­ky Sue Tur­ner. Maar die naam bleek van een Ame­ri­kaans meis­je te zijn dat op 2-ja­ri­ge leef­tijd bij een huis­brand om het le­ven was ge­ko­men. Ver­vol­gens bleek ook Lo­ri Eri­ca Ken­ne­dy niet haar ech­te naam te zijn. ,,Heeft mijn ex-vrouw wel ooit be­staan’’, vroeg een ge­bro­ken Jon Ruff zich ern­stig af.

Toen de merk­waar­di­ge zaak in 2012 in de pu­bli­ci­teit kwam, be­slo­ten pro­fes­si­o­nals maar ook dui­zen­den in­ter­net­ters eens lek­ker mee te gaan speu­ren naar de iden­ti­teit van LEK (Lo­ri Eri­ca Ken­ne­dy) of FLEK (Fa­ke Lo­ri Eri­ca Ken­ne­dy). De po­li­tie be­sloot fo­to’s van Lo­ri te ver­ge­lij­ken met de ge­zich­ten van kin­de­ren die tus­sen 1970 en 1980 spoor­loos wa­ren ver­dwe­nen. Maar dat le­ver­de geen en­kel re­sul­taat op. Ver­vol­gens wer­den door Sher­lock Hol­me­sa­ma­teurs tien­dui­zen­den mid­del­ba­re school­jaar­boe­ken en on­tel­ba­re so­ci­a­le me­di­aac­counts door­ge­spit. Als ie­mand even dacht de wa­re ach­ter­grond van ‘LEK’ te heb­ben ont­dekt, werd dat weer door an­de­ren weer­legd. Ook werd lan­ge­re tijd ge­spe­cu­leerd dat Lo­ri het meis­je zou zijn op een be­ruch­te fo­to die in 1989 werd ge­von­den in een Ame­ri­kaan­se par­keer­ga­ra­ge. Daar­op staan een nog al­tijd on­be­ken­de vrouw en jong kind met af­ge­plak­te mon­den. Ook dat spoor liep dood. Daar­na werd het idee ge­op­perd dat Lo­ri wel­licht een dan­se­res uit Las Ve­g­as moest zijn die uit angst een an­de­re iden­ti­teit zou heb­ben aan­ge­no­men. Lo­ri zou ge­tui­ge zijn ge­weest van een maf­fi­a­moord en heb­ben ge­vreesd voor haar le­ven. Voor dat ver­haal kon­den ech­ter geen be­wij­zen wor­den ge­von­den. Vol­gens in­ter­net­ters was het feit dat Lo­ri op haar 20ste haar bor­sten liet ver­gro­ten, het eni­ge lin­kje met een mo­ge­lijk ver­blijf in de gok­stad. En dan wa­ren er nog ver­ha­len dat LEK of FLEK in wer­ke­lijk­heid een spi­on­ne zou zijn ge­weest of een vrouw die van de Ame­ri­kaan­se over­heid een an­de­re naam had ge­kre­gen om­dat ze ‘iets’ wist wat nie­mand in de we­reld mocht we­ten. Om nog maar te zwij­gen over de ra­re co­des die in de kluis la­gen. He­le volks­stam­men gin­gen LEK’s merk­waar­di­ge no­ti­ties ana­ly­se­ren. Het zou een in­ge­ni­eus ge­heim­schrift zijn, maar nie­mand slaag­de er­in de boel te ont­cij­fe­ren tot ook maar iets van een aan­kno­pings­punt.

Een paar da­gen ge­le­den werd het mys­te­rie dat zeer ve­len sla­pe­lo­ze nach­ten be­zorg­de, dan toch nog op­ge­lost. Een vrouw uit Se­att­le kon zich een ge­zin her­in­ne­ren waar­van de doch­ter - Kim­ber­ly - op 18-ja­ri­ge leef­tijd vrij­wil­lig van huis was weg­ge­lo­pen. Ze had haar ge­schei­den moe­der De­an­ne MacLean, die net een nieu­we vriend had, op­ge­dra­gen haar nooit te zoe­ken. De vrouw zocht ver­vol­gens te­gen al­le af­spra­ken in bij­na 30 jaar te­ver­geefs naar Kim­ber­ly. De bi­o­lo­gi­sche moe­der van Kim­ber­ly is in­mid­dels over­le­den. Maar vol­gens Tom - de broer van ‘LEK’ - was de vrouw al die ja­ren on­troost­baar over het feit dat ze haar doch­ter nooit meer had ge­von­den. Kim­ber­ly had, zo stelt Tom, een ge­luk­ki­ge jeugd. “Maar, hoe triest, ken­ne­lijk is ze nooit her­steld van het ont­wrich­te hu­we­lijk van haar ou­ders.’’

Nu de waar­heid over LEK of FLEK ein­de­lijk, zelfs via kei­hard DNA-be­wijs, boven wa­ter is ge­haald, wordt dat ove­ri­gens niet door al­le fa­na­tie­ke ama­teurspeur­ders ge­ac­cep­teerd. Ze ba­len dat hun zoek­tocht na ja­ren zo’n saai ein­de heeft ge­kre­gen en be­gin­nen te twijfelen aan of LEK daad­wer­ke­lijk Kim­ber­ly McLean was. Een nieu­we ron­de spe­cu­la­ties is dus al­weer be­gon­nen on­der de ti­tel KM (Kim­ber­ly McLean) en na­tuur­lijk FKM (Fa­ke Kim­ber­ly McLean).

(ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.