Brit geeft for­tuin uit om op voet­bal­le­gen­de te lij­ken

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Brit Jack Jo­hn­son heeft één gro­te droom, die hij kost wat kost wil ver­we­zen­lij­ken: de dub­bel­gan­ger van Da­vid Beck­ham wor­den. Om die droom in ver­vul­ling te la­ten gaan, heeft hij veel geld over. Hij spen­deer­de ruim 20.000 Brit­se pon­den (on­ge­veer 23.000 eu­ro) aan ver­schil­len­de ope­ra­ties, maar voor­als­nog is hij voor­al het mik­punt van spot. Jo­hn­son maakt ge­bruik van botox en liet ook on­der meer zijn lip­pen, wenk­brau­wen en tan­den be­wer­ken. In een in­ter­view geeft hij ech­ter aan te be­sef­fen dat hij nog niet als look a li­ke van Beck­ham door het le­ven gaat. “Ik ben niet dom en weet wel dat ik voor­lo­pig nog niet op hem lijk. Maar de weg die ik moet af­leg­gen om er­uit te zien als Da­vid Beck­ham, is ge­luk­kig niet heel lang meer”, houdt hij de moed er­in. Door de ve­le in­gre­pen heeft de werk­lo­ze Jo­hn­son bo­ven­dien ook flin­ke schul­den op­ge­bouwd. Maar daar laat hij zich dui­de­lijk niet door te­gen­hou­den, want bin­nen­kort wil hij ook nog een maag­ring la­ten plaat­sen. (AD/ad.nl)

De zoek­tocht ‘wie was in vre­des­naam LEK of FLEK’ werd zo een re­gel­rech­te in­ter­ne­t­hy­pe. Com­ple­te ge­spreks­groe­pen pie­ker­den zich een slag in de rond­te en de wild­ste com­plot­the­o­rie­ën sta­pel­den zich op. Zo zou Lo­ri een kind zijn dat werd ge­bo­ren in een ver­bo­den po­ly­ga­mis­ten­sek­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.