NDP roept ach­ter­ban op om Bou­ter­se te on­der­steu­nen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij (NDP) heeft haar ach­ter­ban en die van de par­tij voor Broe­der­schap en Een­heid in de Po­li­tiek (BEP) van­daag op­ge­roe­pen om zich mas­saal naar Ocer te be­ge­ven zo­dat de men­sen hun par­tij­voor­zit­ter kun­nen on­der­steu­nen als die in het par­le­ment als pre­si­dent zijn jaar­re­de houdt en de be­gro­tin­gen voor 2017 pre­sen­teert. “Wij doen dit elk jaar als de pre­si­dent zijn jaar­re­de houdt in het par­le­ment en ook dit jaar roe­pen wij de NDP-le­den op om te ko­men luis­te­ren”, zegt de pers­chef van het ka­bi­net, Clif­ton Lim­burg, aan de krant.

Vol­gens Lim­burg is de mee­ting van Ocer van­daag, zo­als door ver­schil­len­de groe­pen wordt be­weerd, niet be­doeld als te­gen­ac­tie voor de pro­test­ac­ties die door on­der an­de­re het Bur­ger­col­lec­tief van­mid­dag wordt ge­hou­den in Com­me­wij­ne. “Ie­der­een die wil pro­tes­te­ren, is vrij om dat te doen, maar de mee­ting van de NDP van­daag heeft niets te ma­ken met an­de­re ac­ties. Dit moet niet ge­zien wor­den als een soort te­gen­ac­tie of boy­cot naar pro­tes­te­ren­de groe­pen toe. Het is een jaar­lijk­se ac­ti­vi­teit van ons en ver­der ook niets meer dan dat. Als an­de­ren dat an­ders wil­len op­vat­ten, is dat hun pro­bleem”, zegt Lim­burg. Het is de be­doe­ling dat de pre­si­dent van­daag om 10.00 uur zijn jaar­re­de houdt in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee en daar een uit­een­zet­ting geeft van de plan­nen van de re­ge­ring voor het ko­mend jaar. De le­den van de NDP mo­gen zich ook van­af 10.00 uur bij Ocer ver­za­me­len om de jaar­re­de van Bou­ter­se op de scher­men te kun­nen vol­gen. “Het is de be­doe­ling dat als de pre­si­dent klaar is in het par­le­ment hij dan naar Ocer rijdt om de men­sen die zich daar heb­ben ver­za­meld, toe te spre­ken”, legt Lim­burg uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.