Be­drij­ven­or­ga­ni­sa­tie bin­nen­land wil USD 50 mil­joen uit le­ning IsDB

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een bun­de­ling van acht­tien be­drij­ven wil op mid­del­lang ter­mijn USD 70 mil­joen in­ves­te­ren in vijf sec­to­ren in het bin­nen­land. Er is vol­gens Ge­or­ge La­zo, voor­zit­ter van de As­so­ci­a­tie van Bin­nen­land­se In­du­stri­ë­len (ABI), een be­hoor­lijk net­werk op­ge­bouwd in de we­reld en de plan­nen lig­gen klaar om van start te gaan. De ABI hoopt USD 50 mil­joen te kun­nen trek­ken uit de le­ning die de Staat wil aan­gaan met de Is­la­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank (IsDB) om en­ke­le be­drij­ven op te zet­ten. Er ligt al USD 20 mil­joen klaar voor een toe­ris­me­pro­ject in het dis­trict Wa­ni­ca. Om ech­ter in Wa­ni­ca aan de slag te kun­nen gaan, heeft de ABI 500 hec­ta­re grond no­dig om een toe­ris­tisch res­sort op te zet­ten. “Er ligt al een plan klaar. Al­les ligt al klaar. Dat geld ligt er ook”, ver­ze­kert de ABI-voor­zit­ter. Het geld is vol­gens hem be­schik­baar ge­steld door bui­ten­land­se part­ners.

Wat het bin­nen­land zelf be­treft, hoopt de ABI de beschikking te kun­nen krij­gen over USD 50 mil­joen, zo­dat er ge­ïn­ves­teerd kan wor­den in de hout­sec­tor, toe­ris­me, agra­ri­sche pro­duc­tie, goud en me­di­ci­na­le plan­ten. Ook hier­voor is er wat lob­by­werk ver­richt in het bui­ten­land en er is reeds con­tact ge­legd met af­ne­mers, die en­thou­si­ast zou­den zijn over de pro­duc­ten. “Wij heb­ben bij­voor­beeld een part­ner in Hong­kong die gro­te hoe­veel­he­den goud wil af­ne­men”, zegt La­zo. Let­ter­hout is de duur­ste hout­soort in Su­ri­na­me en het wordt voor USD 5 per ki­lo­gram ver­kocht in de vorm van rond­hout. Vol­gens La­zo kan Su­ri­na­me op de be­hoef­te in de we­reld in­spe­len door half- fa­bri­ca­ten en eind­pro­duc­ten af te le­ve­ren. “Ik zag op de beurs een schut­ting ge­maakt van let­ter­hout die voor USD 500 werd ver­kocht en het woog maar net een ki­lo.” In Duits­land en Ca­na­da zijn af­ne­mers in beeld die po­di­si­ri wil­len af­ne­men om te ver­wer­ken tot olie. “In het ach­ter­land lig­gen er heel wat bo­men die niet ge­oogst wor­den. Wij kun­nen daar­op in­spe­len”, zegt La­zo. De ABI denkt met de voor­ge­no­men plan­nen aan ze­ker vier­dui­zend men­sen in het bin­nen­land werk te kun­nen ver­schaf­fen.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.