Aan­ne­mer wil koers­com­pen­sa­tie voor nieuw ge­rechts­ge­bouw

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De aan­ne­mer die het nieu­we ge­rechts­ge­bouw aan de Mgr Wul­fingh­straat heeft ge­bouwd, wil koers­com­pen­sa­tie. Humphrey Tjin Liep Shie, waar­ne­mend di­rec­teur van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie, zegt aan de krant dat de aan­ne­mer com­pen­sa­tie wil voor het koers­ver­schil. Hij geeft aan dat de man ook geld wil voor meer­werk dat hij zou heb­ben ver­richt. Vol­gens hem is het niet meer haal­baar dat de ope­ning van de straf­zit­ting op 3 ok­to­ber in het nieu­we ge­rechts­ge­bouw plaats­vindt. Tjin Liep Shie geeft aan dat de aan­ne­mer voor het groot­ste deel al is uit­be­taald. De aan­ne­mer moet nog een klein deel krij­gen, maar hij wil nu van­we­ge koers­ver­schil­len ook een com­pen­sa­tie en ook wil hij geld voor meer­werk. Het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken (OW) is be­zig met de­ze aan­ge­le­gen­heid. Vol­gens Tjin Liep Shie zijn er nog on­der­han­de­lin­gen gaan­de en des­kun­di­gen zijn be­zig za­ken te eva­lu­e­ren. Er zal een on­der­bou­wing moe­ten ko­men voor de ge­vraag­de com­pen­sa­tie. “We wil­len het ge­bouw zo snel als mo­ge­lijk in ge­bruik ne­men. De koers­ver­schil­len wor­den aan­ge­haald. De re­ge­ring eist van ons dat er op een re­de­lij­ke ma­nier goe­de on­der­bou­wing wordt ge­ge­ven zo­dat de prijs­cor­rec­tie hard ge­maakt kan wor­den en het geen pre­ce­den­ten­wer­king zal heb­ben.”

De waar­ne­mend di­rec­teur had ge­hoopt dat de zit­ting op 3 ok­to­ber in het nieu­we ge­rechts­ge­bouw ge­hou­den zou wor­den, maar dat kan niet. “We doen al­les er­aan dat het zo snel mo­ge­lijk ge­beurt. En we heb­ben goe­de hoop dat de ver­hui­zing in ok­to­ber nog kan plaats­vin­den.” Het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie werkt sa­men met de mi­nis­te­ries van OW en Fi­nan­ci­ën. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji heeft steeds aan de bel ge­trok­ken en ge­zegd dat de rechts­zaal aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat geen waar­dig­heid uit­straalt, want het heeft niet eens vloer­be­dek­king. De ad­vo­ca­ten zit­ten op een ge­bro­ken hou­ten bank. Vol­gens haar heeft het ge­bouw een arm­za­li­ge aan­blik met een ad­vo­ca­ten­ka­mer zon­der ven­ti­la­tie. De gang in het ge­bouw en de rechts­zaal zijn slecht ver­licht. Bij re­gen loopt het ge­bouw on­der wa­ter en er zijn geen goe­de air­co’s.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.