HvJ blijft in be­gro­ting 2017 fi­nan­ci­eel on­der Jus­ti­tie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Het Hof van Jus­ti­tie (HvJ) blijft in de be­gro­ting van 2017 fi­nan­ci­eel on­der het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie. Waar­ne­mend di­rec­teur Humphrey Tjin Liep Shie zegt aan de krant dat er be­lang­rij­ke stap­pen zijn ge­zet dat het hof fi­nan­ci­eel niet meer on­der het mi­nis­te­rie valt, maar bij de be­gro­ting van 2017 was dit niet meer haal­baar. “On­danks al­le in­span­nin­gen die zijn ge­pleegd, kon het niet door­gaan.”

Tjin Liep Shie zegt dat er­aan wordt ge­werkt dat op de be­gro­ting van 2018 het hof ge­heel on­af­han­ke­lijk haar fi­nan­ci­ën mag be­he­ren. Vol­gens hem wordt al­les er­aan ge­daan om dit te be­rei­ken. Waar­ne­mend hof­pre­si­dent Iwan Ra­soel­baks heeft in het vo­ri­ge zit­tings­jaar aan­ge­ge­ven dat het hof in het be­lang van de rechts­zoe­ken­de een drin­gend be­roep doet op de re­ge­ring om struc­tu­re­ren te cre­ë­ren bin­nen de cen­tra­le jus­ti­tie om ver­zelf­stan­di­ging van de be­drijfs­voe­ring van het hof se­ri­eus ter hand te ne­men. En niet met de lip­pen­dienst. Vol­gens hem le­nen de hui­di­ge ca­pa­ci­teit en struc­tu­ren bin­nen de cen­tra­le jus­ti­tie zich er mo­men­teel niet lan­ger voor, om de be­drijfs­voe­ring van het hof te doen en voor­al te be­wa­ken, laat staan de ver­zelf­stan­di­ging van de be­drijfs­voe­ring ter hand te ne­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.