Ma­kers van Gro­ning­se ban­ga­lijst on­der­ge­do­ken

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

22:10 23:50 00:20 01:00 / Match.3 / High.5 Tv.film: Cri­mi­nal Ac­ti­vi­ties

Ca­rib­bean New­sli­ne ATV Nieuws

Ein­de uit­zen­ding ATV (kn.12.1)

07:00 BBC Nieuws

09:30 Jaar­re­de Pre­si­dent

Z.E. D.Bou­ter­se

12:00 Car­toons

17:05 Pa­no­ra­ma

18:00 Su­ri Tu­nes

19:00 ATV Nieuws

19:45 Tv.film: Bad Roomies 21:20 Play­er At­tack

22:00 Ca­rib­bean New­sli­ne 22:35 Fal­ling Skies

23:20 Gang Re­la­ted

00:05 Ein­de uit­zen­ding ATV

(kn.12.2)

(Wij­zi­gin­gen Voor­brhou­den) GRO­NIN­GEN - De der­tien corps­le­den die sa­men in het Gro­ning­se stu­den­ten­huis Ta­bu wo­nen en daar de der­de edi­tie van de om­stre­den ban­ga­lijst maak­ten, zijn in­mid­dels ‘on­der­ge­do­ken’. Dat meldt het Gro­ning­se uni­ver­si­teits­blad uk. Het huis staat na­ge­noeg leeg.

Op de zo­ge­he­ten ban­ga­lijst, die is ge­pu­bli­ceerd on­der de ti­tel ‘De Op­rech­te Al­ma­nak’, staan 23 vrou­we­lij­ke stu­den­ten met adres, te­le­foon­num­mer en foto. Ze heb­ben in­mid­dels al­le­maal een nieuw num­mer ge­kre­gen en het be­stuur van Vin­di­cat heeft zich ge­dis­tan­ti­eerd van de lijst. Het stu­den­ten­huis van de ma­kers, waar jon­gens van ver­schil­len­de jaar­clubs en leef­tij­den wo­nen, staat in­mid­dels zo goed als leeg. De man­nen zou­den ge­vlucht zijn voor men­sen die bij het huis ver­haal kwa­men ha­len. Ze zou­den lo­ge­ren bij vrien­den in an­de­re stu­den­ten­hui­zen in de stad of zijn tij­de­lijk weer bij hun ou­ders gaan sla­pen. Het Gro­ning­se stu­den­ten­corps heeft de 13 jon­gens in­mid­dels ge­schorst. Ze zijn de ko­men­de tijd niet meer wel­kom. Op de so­ci­ë­teit van Vin­di­cat, ook wel ‘De Kroeg’ ge­noemd, hangt vol­gens uk een be­domp­te sfeer. “We wor­den al­le­maal over één kam ge­scho­ren”, ver­telt een van de le­den.

Vin­di­cat, de oud­ste stu­den­ten­ver­e­ni­ging van Ne­der­land, heeft het tij­dens dit be­gin van het nieu­we stu­die­jaar zwaar te ver­du­ren door le­den die in op­spraak ko­men. Zo werd gis­te­ren be­kend dat een as­pi­rant-lid tij­dens de in­tro­duc­tie­tijd zo hard op zijn hoofd is ge­sla­gen dat hij met let­sel naar het zie­ken­huis moest. Het slacht­of­fer kreeg een zwel­ling in de her­se­nen door vocht­op­ho­ping.

“Het gaat in­mid­dels be­ter met de jon­gen”, al­dus Vin­di­cat. Hij zou op het mo­ment weer bij de ver­e­ni­ging zijn om een jaar­club te vor­men.

Het be­stuur van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen zegt dat de in­ci­den­ten een in­ter­ne kwes­tie zijn die de ver­e­ni­ging zelf moet op­los­sen. Dat is de ver­e­ni­ging naar al­le waar­schijn­lijk­heid ook van plan. Vin­di­cat legt haar le­den straf­fen op via een in­tern rechts­or­gaan, waar naast ac­tie­ve le­den met een ach­ter­grond in de rech­ten ook vaak af­ge­stu­deer­de re­ü­nis­ten zit­ten die in­mid­dels als ju­rist wer­ken.

Mi­nis­ter Bus­se­ma­ker vindt de in­ter­ne recht­spraak ‘vol­strekt on­vol­doen­de’ en heeft de uni­ver­si­teit om op­hel­de­ring ge­vraagd. Ook roept ze de uni­ver­si­teit op zich te be­ra­den op stap­pen te­gen de stu­den­ten­ver­e­ni­ging.

Het pand van Vin­di­cat wordt sinds jaar en dag ge­ken­merkt door een enorm spon­sor­bord van Hoog­houdt. De Gro­nin­ger des­til­leer­de­rij heeft na al­le in­ci­den­ten be­slo­ten om in ge­sprek te gaan met de se­naat van Vin­di­cat. “We heb­ben al ja­ren een pret­ti­ge sa­men­wer­king, maar dit is niet in lijn met on­ze waar­den en nor­men”, meldt Hoog­houdt op Twitter.

(AD/ foto: ge­zins­bo­de.nl)

Het gloed­nieu­we pand van Vin­di­cat aan de gro­te markt in Gro­nin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.