Bur­len­de her­ten lij­den on­der bronst­toe­ris­me

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

VELUWE - Bronst­toe­ris­me is een plaag op de Veluwe. Men­sen lap­pen re­gels aan hun laars om bur­len­de her­ten te fo­to­gra­fe­ren.

Zon­der aar­ze­len lo­pen de bronst­toe­ris­ten stil­te­ge­bie­den bin­nen, op jacht naar dé foto om te de­len op so­ci­a­le me­dia. Vi­ce­voor­zit­ter Bas Worm van Ver­e­ni­ging het Edel­hert slaat alarm en doet de drin­gen­de op­roep om de open­stel­lings­re­gels van ter­rei­nen na te le­ven. Hij krijgt steun van fil­mer Luc En­ting, die tij­dens zijn werk steeds va­ker ge­tui­ge is van wre­de ver­sto­rin­gen. Staats­bos­be­heer her­kent het ver­haal van Worm en En­ting. De uit­was­sen wor­den gro­ter en com­plexer, vol­gens bos­wach­ter Len­nard Jasper die op de Noord-Veluwe werkt. De ver­sto­rin­gen van de rust van het wild noemt hij ook ge­vaar­lijk, voor mens en dier. “Het is ook in be­lang van de ver­keers­vei­lig­heid dat er rust in het veld is.”

De groei­en­de be­lang­stel­ling voor de bronst heeft op zich iets moois, vindt Jasper. “Meer men­sen heb­ben in­te­res­se in na­tuur. Wij pro­be­ren het in goe­de ba­nen te lei­den met ex­cur­sies. We slui­ten ge­bie­den vroeg­tij­dig met in­for­ma­tie­bor­den waar­om we dat doen.”

Des­on­danks maakt de bos­wach­ter de gekste din­gen mee. “Het lijkt soms wel of de re­gels niet meer dui­de­lijk zijn, bij­voor­beeld dat je voor zons­op­gang en na zons­on­der­gang niet in het bos mag ko­men.”

Hij noemt een ex­cur­sie die wordt ver­stoord door een au­to­mo­bi­list die dood­leuk het ge­bied in­rijdt en met zijn kop­lam­pen de her­ten be­schijnt. Of een flui­ten­de wan­de­laar in het stil­te­ge­bied waar een ge­or­ga­ni­seer­de groep in al­le rust op her­ten zit te wach­ten. Zoi­ets kan een staart­je krij­gen: wie met op­zet be­scherm­de die­ren ver­stoort, loopt kans op een boe­te van 750 eu­ro. Het ge­drag van be­zoe­kers ver­an­dert, vol­gens de bos­wach­ter. “Een deel van het pu­bliek lijkt steeds min­der ge­voe­lig voor re­gels. Wij wil­len lie­ver groe­ne gast­he­ren zijn, maar ont­ko­men er niet aan te be­keu­ren. Te­ge­lijk blij­ven we het ver­haal ver­tel­len - op re­cre­a­tie­par­ken, bij dorps­ver­e­ni­gin­gen - over de kwets­baar­heid van het ge­bied en de fa­ci­li­tei­ten die er zijn om le­gaal te kij­ken en te luis­te­ren naar her­ten in de bronst­tijd. We den­ken dat, dat werkt.” Zijn werk­ge­ver Staats­bos­be­heer ziet het steeds druk­ker wor­den op de Veluwe. Re­cre­a­tie en ge­va­ri­eer­der ge­bruik van grond heb­ben ef­fect op het ge­drag van de edel­her­ten. “We vra­gen ons wel eens af, hoe gaat dat over tien jaar?”

(AD/ foto: ho­ge­ve­lu­we.nl)

Bur­len­de her­ten op de Veluwe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.