Rooney kan naar Chi­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Voet­bal wordt steeds po­pu­lair­der in Chi­na, ook bij gro­te in­ves­teer­ders. Eu­ro­pe­se clubs wor­den steeds va­ker over­ge­no­men door Chi­ne­se in­ves­teer­ders, ter­wijl er in ei­gen land veel geld wordt vrij­ge­maakt voor de komst van gro­te na­men uit het Eu­ro­pe­se voet­bal. In de ko­men­de ja­ren wor­den de Chi­ne­se in­vloe­den in Eu­ro­pa al­leen maar gro­ter, denkt Paul Duf­fen, voor­ma­lig voor­zit­ter van Hull Ci­ty. Alex Teixei­ra, Ra­mi­res, Jack­son Mar­ti­nez en Gra­zi­a­no Pel­lè ver­trok­ken al naar de Chi­ne­se Su­per Le­a­gue, en Chi­ne­se in­ves­teer­ders koch­ten zich in bij clubs als In­ter­na­zi­o­na­le, Man­ches­ter Ci­ty en Espan­y­ol. “Er vol­gen on­ge­twij­feld nog meer gro­te na­men naar Chi­na”, zegt Duf­fen te­gen Reu­ters. “En­gel­se spe­lers zul­len ook die kant op gaan. Ik kan me heel goed voor­stel­len dat Way­ne Rooney naar Chi­na gaat. Way­ne is heel be­kend in Chi­na.”

Vol­gens Duf­fen zul­len meer spe­lers op het ein­de van hun car­ri­è­re voor het Chi­ne­se geld kie­zen. “Ik weet ze­ker dat Chi­na een op­tie wordt, net zo­als het Mid­den-Oos­ten en de Ma­jor Le­a­gue Soc­cer in de Ver­e­nig­de Sta­ten dat nu al zijn.”

(VZ)

Way­ne Rooney zou wel naar Chi­na kun­nen ver­trek­ken, vindt Paul Duf­fen, voor­ma­lig voor­zit­ter van Hull Ci­ty. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.