WADA ver­de­digt me­di­sche at­tes­ten

Times of Suriname - - SPORT -

SPORT - Het we­rel­dan­ti­do­ping­bu­reau WADA heeft gis­te­ren in de ophef die is ont­staan, na­dat me­di­sche ge­ge­vens van spor­ters zijn ge­hackt, het ge­bruik van at­tes­ten ver­de­digd. Door een Rus­si­sche hac­kers­groep kwam op straat te lig­gen wel­ke spor­ters de af­ge­lo­pen ja­ren met toe­stem­ming me­di­cij­nen die op de do­ping­lijst staan, heb­ben ge­bruikt, Het ge­bruik valt on­der het zo­ge­noem­de The­ra­peu­tic Use Exemp­ti­ons, een pro­gram­ma dat het mo­ge­lijk maakt dat een spor­ter zich laat be­han­de­len te­gen bij­voor­beeld ast­ma of een ont­ste­king. Na­dat in de open­baar­heid kwam dat bij­voor­beeld turn­ster Si­mo­ne Bi­les en wiel­ren­ner Brad­ley Wig­gins met toe­stem­ming ver­bo­den mid­de­len had­den ge­bruikt, ont­stond een dis­cus­sie over de wen­se­lijk­heid van de at­tes­ten. “Daar­mee wordt de in­te­gri­teit van een pro­ces dat de rech­ten van spor­ters en hun me­di­sche ad­vi­seurs be­schermt ten on­rech­te aan­ge­tast”, meld­de pro­fes­sor Da­vid Ger­rard, voor­zit­ter van de TUE­ex­pert­groep. (De Te­le­graaf)

De spe­lers van Spar­ta Praag vie­ren de over­win­ning op In­ter­na­zi­o­na­le in de Eu­ro­pa Le­a­gue. (Foto: Goal.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.