Chan­goer ver­wacht weer vol­le bak

Times of Suriname - - SPORT -

WOR­STE­LEN – Voor­zit­ter Ra­vin Chan­goer van de Su­ri­naam­se Wor­stel Fe­de­ra­tie (SWF) ver­wacht mor­gen weer een vol­le bak. SWF or­ga­ni­seert dan een wor­stel­toer­nooi in het dis­trict Nic­ke­rie. Het ‘West ver­sus De Rest’toer­nooi wordt ge­hou­den in het VHP-cen­trum in het rijst­dis­trict.

Chan­goer zegt dat het be­stuur ook aan de wor­stel­lief­heb­bers van de dis­tric­ten denkt en daar­om is ge­meend om wor­ste­len naar de dis­tric­ten te bren­gen. Zo heeft dit be­stuur vo­rig jaar Nic­ke­rie en Sa­ram­ac­ca aan­ge­daan. Dit jaar ver­trekt de wor­stel­ca­ra­van naar Nic­ke­rie. Vol­gens Chan­goer bracht het toer­nooi de laat­ste keer zo een dui­zend men­sen op de been. Hij ver­wacht dit jaar ten min­ste het­zelf­de be­zoe­kers­aan­tal. De voor­zit­ter geeft ver­der aan dat de Nic­ke­ri­aan­se wor­ste­laars in de lift zijn. “Er zijn tal van nieu­we wor­ste­laars die zich heb­ben aan­ge­meld bij de

De wor­stel­par­tij­en zien er als volgt uit: ver­schil­len­de scho­len”. SWF heeft daar­om ge­meend om de­ze jon­gens ook een kans te ge­ven om te wor­ste­len. “De jon­gens heb­ben een goe­de voor­be­rei­ding ach­ter de rug en nu gaan zij er­va­ring op­doen”, zegt Chan­goer.

Bij dit toer­nooi ne­men de Nic­ke­ri­aan­se wor­ste­laars het op te­gen de col­le­ga’s van an­de­re dis­tric­ten. De Nic­ke­ri­aan­se ver­e­ni­gin­gen Jai Hind en Hind-Ke­se­rie zijn er­op ge­brand om in ac­tie te ko­men op de­ze dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.