Niet meer in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Li­sa Hay­don kon­dig­de on­langs haar ver­lo­ving met haar vriend Di­no Lal­vani aan. Ech­ter, lijkt het er­op dat ze ver­wik­keld gaat ra­ken in een rechts­zaak na­dat ze plot­se­ling niet meer deel wou ne­men aan de film­op­na­mes van Ati­thi in Lon­don. Re­gis­seur Ab­his­hek Pat­hak be­ves­tig­de het nieuws aan Mum­bai Mir­ror. “We had­den Li­sa ge­strikt voor de rol, waar­bij de film­con­trac­ten zijn on­der­te­kend en zelfs haar vi­sum was ge­reed. De film­set was ge­reed, maar tien da­gen voor het op­na­me­sche­ma, wer­den we ge­meld door haar ma­na­ger dat zij niet meer ge­ïn­te­res­seerd is in de film. Plot­se­ling hoor ik van ie­mand dat ze gaat trou­wen, en dat is de re­den, waar­om ze on­ze film niet meer kan doen. We heb­ben al veel geld uit­ge­ge­ven en lij­den nu dus fi­nan­ci­eel ver­lies. Wie gaat ons ver­goe­den? Mijn film­ploeg is al­leen be­schik­baar voor een be­perk­te pe­ri­o­de, dus ik weet niet wat ik nu moet doen.” De re­gis­seur heeft Li­sa zelfs be­schul­digd van ‘on­pro­fes­si­o­neel’ ge­drag. “De­ze men­sen ko­men uit het bui­ten­land en be­grij­pen niet hoe hard men­sen zich in­zet­ten om een film te ma­ken. We zul­len ge­rech­te­lij­ke stap­pen ne­men te­gen Li­sa.” De re­gis­seur is mo­men­teel op zoek naar een an­de­re ac­tri­ce en ver­wacht dat de film­op­na­mes zul­len aan­van­gen op 20 ok­to­ber. Pa­resh Ra­wal en Tan­vi Az­mi heb­ben in­mid­dels een hoofd­rol kun­nen be­mach­ti­gen in de film. (me­dia247.co.uk / foto: shi­ningstaars.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.