Mi­li­eu­prijs voor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ja­den Smith pro­beert van de we­reld een be­te­re plek te ma­ken en dat zet de acht­tien­ja­ri­ge ac­teur luis­ter bij door zich in te zet­ten voor het mi­li­eu. Hier­voor ont­vangt de zoon van Will Smith vol­gen­de maand een prijs. Tij­dens het jaar­lijk­se eve­ne­ment van de En­vi­ron­men­tal Me­dia As­so­ci­a­ti­on (EMA) zal Ja­den Smith de Ma­le EMA Fu­tu­res Award ont­van­gen voor het werk dat hij le­vert om ver­vui­ling door plas­tic fles­sen te­gen te gaan. “Na­dat ik de hoe­veel­heid aan ver­vui­ling zag in de oce­aan en het

ef­fect er­van op de die­ren, moest ik iets doen”, zei de jon­ge­ling te­gen E!News, over zijn in­zet voor het mi­li­eu. De or­ga­ni­sa­tie ziet in Smith een voor­beeld­func­tie. “We vin­den het een eer om de­ze in­spi­re­ren­de jon­ge stem van mi­li­eu­za­ken en duur­zaam­heid te kun­nen de­len met de we­reld”, al­dus voor­zit­ter van EMA

Deb­bie Le­vin. (De Te­le­graaf/foto: gq­ko­rea.co.kr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.