Pa­les­tijn­se pre­si­dent Ab­bas woont begrafenis Peres bij

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PA­LES­TI­NA - De Pa­les­tijn­se pre­si­dent Mahm­oud Ab­bas zal aan­we­zig zijn bij de begrafenis van de Is­ra­ë­li­sche oud-pre­mier en -pre­si­dent Shi­mon Peres, meld­de AFP gis­te­ren op ba­sis van ver­kla­rin­gen van over­heids­ver­te­gen­woor­di­gers.

Is­ra­ël is gis­te­ren be­gon­nen af­scheid te ne­men van Peres, die op­ge­baard ligt in het Is­ra­ë­li­sche par­le­ments­ge­bouw. Pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu en hui­di­ge pre­si­dent Reu­ven Ri­vlin leg­den gis­te­ren een krans. Ook op­po­si­tie­lei­der Yitz­hak Her­zog en par­le­ments­voor­zit­ter Yu­li Edel­stein wa­ren in de Knes­set om Peres de laat­ste eer te be­wij­zen.

Peres wordt van­daag be­gra­ven en tien­tal­len re­ge­rings­lei­ders zul­len de ce­re­mo­nie bij­wo­nen. On­der an­de­ren vliegt de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma voor de dienst naar Is­ra­ël. Ex-pre­si­dent Bill Clin­ton kwam gis­te­ren al aan en bracht gis­te­ren nog een be­zoek aan de Knes­set. Van­daag woont hij de dienst bij, ook na­mens zijn vrouw Hil­la­ry. Bill Clin­ton was in de ja­ren ne­gen­tig als pre­si­dent be­trok­ken bij de tot­stand­ko­ming van de Oslo-ak­koor­den. Voor het vre­des­ak­koord kre­gen Peres, de toen­ma­li­ge pre­mier Yitz­hak Ra­bin en de Pa­les­tijn­se lei­der Yas­ser Ara­fat de No­bel­prijs voor de Vre­de. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.